Toán lớp 3 trang 39 - Phép cộng trong phạm vi 10 000 - SGK Kết nối tri thức

Vụ mùa năm nay, bác Hùng thu hoạch được 2 530 kg thóc. Dế mèn sẽ đến cửa hang ghi phép tính có kết quả lớn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính.

Phương pháp giải:

Thực hiện cộng các số cùng hàng lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết phép cộng hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Vụ mùa năm nay, bác Hùng thu hoạch được 2 530 kg thóc, bác Dương thu hoạch được nhiều hơn bác Hùng 550 kg thóc. Hỏi vụ mùa năm nay, bác Dương thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Phương pháp giải:

Số ki-lô-gam thóc bác Dương thu hoạch được = Số ki-lô-gam thóc bác Hùng thu được + 550 kg

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bác Hùng thu hoạch: 2 530 kg thóc

Bác Dương thu hoạch nhiều hơn bác Hùng: 550 kg thóc

Bác Dương thu hoạch: … kg thóc?

Bài giải

Bác Dương thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

2 530 + 550 = 3 080 (kg thóc)

Đáp số: 3 080 kg thóc.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính nhẩm (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép cộng các số tròn nghìn.

Lời giải chi tiết:

a) 6 nghìn + 2 nghìn = 8 nghìn

     6 000 + 2 000 = 8 000.

b) 3 nghìn + 4 nghìn = 7 nghìn

     3 000 + 4 000 = 7 000.

c) 5 nghìn + 4 nghìn = 9 nghìn

     5 000 + 4 000 = 9 000.

d) 1 nghìn + 9 nghìn = 10 nghìn

     1 000 + 9 000 = 10 000.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép cộng các số tròn trăm.

Lời giải chi tiết:

a) 3 nghìn 2 trăm + 7 trăm = 3 nghìn 9 trăm

     3 200 + 700 = 3 900

b) 5 nghìn + 5 trăm = 5 nghìn 5 trăm

     5 000 + 500 = 5 500

c) 8 nghìn 6 trăm + 2 trăm = 8 nghìn 8 trăm

     8 600 + 200 = 8 800

d) 6 nghìn 1 trăm + 8 trăm = 6 nghìn 9 trăm

     6 100 + 800 = 6 900

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Dế mèn sẽ đến cửa hang ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Dế mèn sẽ đến cửa hang nào?

Phương pháp giải:

Tính từng phép tính ở các cửa hang, từ đó tìm ra cửa hang có phép tính lớn nhất.

Lời giải chi tiết:

A. 5 800 + 2 000 = 7 800

B. 5 800 + 2 500 = 8 300

C. 5 800 + 2 200 = 8 000

Vậy cửa hang B ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Dế mèn sẽ đến cửa hang B.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Trong một trận bóng đá, số khán giả ở khán đài A là 4 625 người. Số khán giả ở khán đài B nhiều hơn số khán giả ở khán đài A là 438 người. Hỏi số khán giả ở cả hai khán đài là bao nhiêu người?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm số khán giả ở khán đài B.

Bước 2: Tìm số khán giả ở cả hai khán đài.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Khán đài A: 4 625 người

Khán đài B: nhiều hơn khán đài A 438 người

Cả hai: …. người?

Bài giải

Số khán giả ở khán đài B là

  4 625 + 438 = 5 063 (người)

Số khán giả ở cả hai khán đài là

  4 625 + 5 063 = 9 688 (người)

                     Đáp số: 9 688 người

close