Toán lớp 3 trang 14 - Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5 - SGK Kết nối tri thức

Số? Có 18 học sinh ngồi vào các bàn học, mỗi bàn 2 bạn. Trong ngày hội đấu vật đầu xuân có 10 cặp đô vật. Rô-bốt sẽ hái hết những quả bưởi rồi cho vào các sọt

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập 1

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

a) Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

b) Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Đếm thêm 2 đơn vị hoặc đếm lùi 2 đơn vị rồi viết số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện tính kết quả phép tính theo chiều mũi tên rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Có 18 học sinh ngồi vào các bàn học, mỗi bàn 2 bạn. Hỏi có bao nhiêu bàn học như vậy?

Phương pháp giải:

Số bàn học = Số học sinh có tất cả : Số học sinh của mỗi bàn

Lời giải chi tiết:

Có số bàn học là

18 : 2 = 9 (bàn học)

Đáp số: 9 bàn học

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Trong ngày hội đấu vật đầu xuân có 10 cặp đô vật tham gia thi đấu. Hỏi có bao nhiêu đô vật tham gia thi đấu?

Phương pháp giải:

Số đô vật tham gia thi đấu = Số cặp đô vật x 2

Lời giải chi tiết:

Số đô vật tham gia thi đấu là

10 x 2 = 20 (đô vật)

Đáp số: 20 đô vật

Luyện tập 2

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số ?

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

b) Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Rô-bốt sẽ hái hết những quả bưởi rồi cho vào các sọt (như hình vẽ). Hỏi:

a) Sọt nào sẽ có nhiều bưởi nhất?

b) Sọt nào sẽ có ít bưởi nhất?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính nhẩm kết quả các phép tính để xác định mỗi quả bưởi được xếp vào sọt nào.

Bước 2: So sánh số quả bưởi trong các sọt và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Ta có 5 x 1 = 5                       5 x 2 = 10

          50 : 5 = 10                    25 : 5 = 5

          2 x 5 = 10                     20 : 5 = 4

Vậy sọt ghi số 10 có 3 quả bưởi.

Sọt ghi số 5 có 2 quả bưởi.

Sọt ghi số 4 có 1 quả bưởi.

a) Sọt ghi số 10 sẽ có nhiều bưởi nhất.

b) Sọt ghi số 4 sẽ có ít bưởi nhất.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

>, <, = ?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính nhẩm kết quả phép tính ở hai vế.

Bước 2: So sánh hai vế rồi điền dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Cửa hàng có 50 kg gạo nếp. Người ta chia đều số gạo nếp đó vào 5 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

Phương pháp giải:

Số kg của mỗi túi = Số kg gạo nếp cửa hàng có : Số túi gạo nếp

Lời giải chi tiết:

Mỗi túi có số ki-lô-gam gạo nếp là

50 : 5 = 10 (kg)

Đáp số: 10 kg gạo

close