Toán lớp 3 trang 75 - Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số - SGK Kết nối tri thức

Tính. Tính nhẩm (theo mẫu). Tìm thừa số Bác Hoa mang 75 quả trứng gà ra chợ bán.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính.

Phương pháp giải:

Chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép chia số tròn chục cho một số.

Lời giải chi tiết:

+)     6 chục : 2 = 3 chục

        60 : 2 = 30

+)    8 chục : 4 = 2 chục

       80 : 4 = 20

+)   9 chục : 9 = 1 chục

      90 : 9 = 10

+)   6 chục : 3 = 2 chục

       60 : 3 = 20

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tìm thừa số.

Phương pháp giải:

Để tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

3 x ? = 63                  ? x 5 = 60

63 : 3 = 21                60 : 5 = 12

2 x ? = 42                  ? x 4 = 84

42 : 2 = 21                84 : 4 = 21

Hoạt động 2

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính.

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bác Hoa mang 75 quả trứng gà ra chợ bán. Bác chia đều số trứng gà đó vào 3 rổ. Hỏi mỗi rổ có bao nhiêu quả trứng gà?

Phương pháp giải:

Số quả trứng ở mỗi rổ = Số quả trứng bác Hoa mang ra chợ : Số chiếc rổ

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

Mỗi rổ có số quả trứng là

75 : 3 = 25 (quả trứng)

Đáp số: 25 quả trứng

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tìm các phép chia có số dư là 3:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia rồi kết luận các phép chia có số dư là 3.

Lời giải chi tiết:

Vậy phép chia có số dư là 3 là 53 : 5 và 73 : 7

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính.

Phương pháp giải:

Thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Trong hình dưới đây, các con mèo có cân nặng bằng nhau, các con chó và rô-bốt cũng vậy.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số con vật mỗi loại có trong hình.

Bước 2: Cân nặng của mỗi con mèo = Tổng cân nặng của mèo trên đĩa cân : Số con mèo

               Cân nặng của mỗi con chó = Tổng cân nặng của chó trên đĩa cân : Số con chó

              Cân nặng của mỗi rô-bốt = Tổng cân nặng của rô-bốt : Số rô-bốt

Lời giải chi tiết:

Mỗi con mèo cân nặng 12 : 4 = 3 kg.

Mỗi con chó cân nặng 72 : 4 = 18 kg.

Mỗi rô-bốt câng nặng 45 : 3 = 15 kg.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một lớp học có 29 học sinh. Mỗi bàn chỉ xếp chỗ ngồi cho 2 học sinh. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bàn cho lớp học đó?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia 29 : 2 để tìm số bàn ít nhất cho lớp học đó.

Lời giải chi tiết:

Ta có 29 : 2 = 14 (dư 1)

Như vậy nếu dùng 14 cái bàn thì còn dư 1 học sinh.

Vậy lớp đó cần ít nhất 15 bàn học.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Tìm số bị chia.

Phương pháp giải:

Để tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

? : 5 = 17

17 x 5 = 85. Vậy số cần tìm là 85.

 

? : 3 = 28

28 x 3 = 84. Vậy số cần tìm là 84.

 

? : 4 = 15

15 x 4 = 60. Vậy số cần tìm là 60.

close