Toán lớp 3 trang 65 - Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn - SGK Kết nối tri thức

a) Làm tròn các số 65 341, 10 501, 9 805 đến hàng nghìn. Một gia đình thu hoạch được 13 787 kg cà phê

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Video hướng dẫn giải

Bài 1

a) Làm tròn các số 65 341, 10 501, 9 805 đến hàng nghìn.

b) Làm tròn các số 82 134, 55 712, 46 000 đến hàng chục nghìn.


Phương pháp giải:

- Khi làm tròn số đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

- Khi làm tròn số đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5. Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết:

a) Làm tròn đến hàng nghìn

b) Làm tròn đến hàng chục nghìn

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Một gia đình thu hoạch được 13 787 kg cà phê. Hỏi nếu làm tròn số đến hàng nghìn, ta nói gia đình đó thu hoạch được khoảng bao nhiêu ki-lô-gam cà phê?

Phương pháp giải:

- Khi làm tròn số lên đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5.

- Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

Vậy nếu làm tròn số đến hàng nghìn, ta nói gia đình thu hoạch được khoảng 14 000 kg cà phê.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Chọn câu trả lời đúng.

Số dân của một huyện là 71 839. Trong bài báo, cô phóng viên đã làm tròn số dân của huyện đó đến hàng chục nghìn. Hỏi số dân đã làm tròn đến hàng chục nghìn là số nào?

Phương pháp giải:

Khi làm tròn số lên đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5.

Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết:

Vậy số dân đã làm tròn đến hàng chục nghìn là số 70 000.

Chọn C.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

a) Một vệ tinh bay ở độ cao cách mặt đất 35 786 km. Mỗi bạn dưới đây đã làm tròn số chỉ độ cao đó đến hàng nào?

b) Trường hợp vệ tinh bay ở độ cao cách mặt đất 35 425 km. Khi làm tròn số chỉ độ cao đó đến hàng nghìn, hàng chục nghìn em được các số nào?

Phương pháp giải:

- Khi làm tròn số lên đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

- Khi làm tròn số lên đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5. Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

- Khi làm tròn số lên đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết:

a) Bạn nam đã làm tròn số chỉ độ cao đến hàng chục nghìn

    Bạn nam đã làm tròn số chỉ độ cao đến hàng trăm 

    Bạn nữ đã làm tròn số chỉ độ cao đến hàng nghìn

b) Trường hợp vệ tinh bay ở độ cao cách mặt đất 35 425 km.

- Khi làm tròn số chỉ độ cao đến hàng nghìn ta được số 35 000 km.

- Khi làm tròn số chỉ độ cao đến hàng chục nghìn ta được số 40 000 km.

 

close