Toán lớp 3 trang 19 - Bảng nhân 4, bảng chia 4 - SGK Kết nối tri thức

Số? Nêu các số còn thiếu: Mỗi ô tô con có 4 bánh xe. Toa tàu nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 4 rồi viết kết quả còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Nêu các số còn thiếu:

Phương pháp giải:

Đếm thêm 4 đơn vị hoặc đếm lùi 4 đơn vị rồi viết số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Mỗi ô tô con có 4 bánh xe. Hỏi 8 ô tô như vậy có bao nhiêu bánh xe?

Phương pháp giải:

Số bánh xe của 8 ô tô = Số bánh xe của một ô tô x 8

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi ô tô: 4 bánh xe

8 ô tô: ... bánh xe?

Bài giải

8 ô tô có số bánh xe là

4 x 8 = 32 (bánh xe)

Đáp số: 32 bánh xe

Hoạt động 2

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số ?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm dựa vào bảng chia 4 rồi điền kết quả còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Toa tàu nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính nhẩm dựa vào bảng chia 4.

Bước 2: Trả lời toa tàu ghi phép tính có kết quả lớn nhất.

Lời giải chi tiết:

8 : 4 = 2                                  16 : 4 = 4

40 : 4 = 10                              24 : 4 = 6

Vậy toa tàu C ghi phép tính có kết quả lớn nhất.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số ?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 4, bảng chia 4.

Bước 2: Ghi kết quả còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Có 24 chiếc bánh chia vào các hộp, mỗi hộp 4 chiếc bánh. Hỏi được bao nhiêu hộp bánh như vậy?

Phương pháp giải:

Số hộp bánh = Số chiếc bánh có tất cả : Số chiếc bánh ở mỗi hộp

Lời giải chi tiết:

Chia mỗi hộp 4 chiếc bánh thì có số hộp bánh là

24 : 4 = 6 (hộp)

Đáp số: 6 hộp bánh

close