Toán lớp 3 trang 98 - Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số - SGK Kết nối tri thức

Tính. Đặt tính rồi tính. Hôm nay, hải âu được 118 ngày tuổi, số ngày tuổi của mèo gấp 3 lần số ngày tuổi của hải âu. Trong hình bên, mỗi cái chén cân nặng 128 g

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính.

Phương pháp giải:

Thực hiện nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Bước 2: Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Hôm nay, hải âu được 118 ngày tuổi, số ngày tuổi của mèo gấp 3 lần số ngày tuổi của hải âu. Hỏi hôm nay mèo được bao nhiêu ngày tuổi?

Phương pháp giải:

Số ngày tuổi của mèo = Số ngày tuổi của hải âu x 3

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

Số ngày tuổi của mèo là

118 x 3 = 354 (ngày)

Đáp số: 354 ngày

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm kết quả các phép nhân số tròn trăm với một số.

Lời giải chi tiết:

300 x 3 = ?

3 trăm x 3 = 9 trăm

300 x 3 = 900

200 x 4 = ?

2 trăm x 4 = 8 trăm

200 x 4 = 800

400 x 2 = ?

4 trăm x 2 = 8 trăm

400 x 2 = 800

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số?

Trong hình bên, mỗi cái chén cân nặng 128 g. Vậy cái ấm cân nặng ? gam.

Phương pháp giải:

Cân nặng của cái ấm = Cân nặng của cái chén x 3

Lời giải chi tiết:

Cân nặng của cái ấm là

128 x 3 = 384 (g)

Đáp số: 384 g

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Gấu đen có 3 hũ mật ong, mỗi hũ đựng 250 ml mật ong. Gấu đen đã dùng 525 ml để làm bánh. Hỏi gấu đen còn bao nhiêu mi-li-lít mật ong?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính số mi-li-lít mật ong gấu đen có = Số mi-li-lít mật ong ở một hũ x Số hũ

Bước 2: Số mi-li-lít mật ong còn lại = Số mi-li-lít mật ong gấu đen có - Số mi-li-lít mật ong đã dùng

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có 3 hũ mật ong

Mỗi hũ: 250 ml

Đã dùng: 525 ml

Còn lại: …. ml?

Bài giải

Gấu đen có số mi-li-lít mật ong là

250 x 3 =750 (ml)

Gấu đen còn lại số mi-li-lít mật ong là

750 – 525 = 225 (ml)

Đáp số: 225 ml mật ong

close