Lý thuyết: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số - SGK Kết nối tri thức

Mỗi tháp hình được xếp từ 140 khối cầu. Để xếp 2 tháp hình như vậy thì cần bao nhiêu khối cầu

close