Toán lớp 3 trang 46: Luyện tập chung - SGK Kết nối tri thức

Tính nhẩm. Những phép tính nào dưới đây có kết quả bé hơn 8 ? Khi chuẩn bị buổi chúc mừng sinh nhật cho Nam Việt xếp li vào 5 bàn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập 1

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính nhẩm:

Phương pháp giải:

Tính nhẩm dựa vào bảng nhân đã học.

Lời giải chi tiết:

a) 6 x 3 = 18                     7 x 5 = 35

    9 x 4 = 36                     8 x 10 = 80

b) 8 x 7 = 56                       3 x 9 = 27

    5 x 6 = 30                       4 x 8 = 32

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Những phép tính nào dưới đây có kết quả bé hơn 8?

Phương pháp giải:

- Bước 1: Tính nhẩm dựa vào bảng chia đã học.

- Bước 2: Kết luận những phép tính có kết quả bé hơn 8.

Lời giải chi tiết:

49 : 7 = 7                                48 : 8 = 6

30 : 6 = 5                                54 : 6 = 9

72 : 9 = 8

Những phép tính có kết quả bé hơn 8 là:

49 : 7  ;   48 : 8   ;   30 : 6

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số ?

Phương pháp giải:

- Để tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

- Để tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- Để tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Khi chuẩn bị buổi chúc mừng sinh nhật cho Nam, Việt xếp li vào 5 bàn. Mỗi bàn Việt xếp 6 cái li. Hỏi Việt xếp tất cả bao nhiêu cái li?

Phương pháp giải:

Số cái li Việt xếp tất cả = Số cái li ở mỗi bàn x số bàn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi bàn: 6 cái li

5 bàn: ... cái li?

Bài giải

Việt xếp tất cả số cái li là

6 x 5 = 30 (cái li)

Đáp số: 30 cái li

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Số ?

Phương pháp giải:

Bước 1: Quan sát ta nhận thấy quy luật: Tích của hai số trong hình tròn chính bằng số ở giữa.

Bước 2: Tính nhẩm để điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Quan sát ta nhận thấy quy luật: Tích của hai số trong hình tròn chính bằng số ở giữa.

Ta điền như sau:

 

Luyện tập 2

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính nhẩm:

Phương pháp giải:

Em thực hiện tính nhẩm kết quả mỗi phép tính dựa vào bảng nhân, bảng chia đã học.

Lời giải chi tiết:

6 x 4 = 24                 8 x 5 = 40                 7 x 8 = 56

4 x 6 = 24                 5 x 8 = 40                 8 x 7 = 56

24 : 6 = 4                 40 : 8 = 5                  56 : 7 = 8

24 : 4 = 6                 40 : 5 = 8                  56 : 8 = 7

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Mẹ của Mai mua về 45 bông hoa. Mẹ bảo Mai mang hoa cắm hết vào các lọ, mỗi lọ có 9 bông. Hỏi Mai cắm được bao nhiêu lọ hoa như thế?

Phương pháp giải:

Số lọ hoa Mai cắm được = Số bông hoa mẹ mua : Số bông hoa trong mỗi lọ

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 45 bông hoa

Mỗi lọ: 9 bông

Số lọ: ...?

Bài giải

Mai cắm được số lọ hoa là

45 : 9 = 5 (lọ hoa)

Đáp số: 5 lọ hoa

Bài 3

Video hướng dẫn giải

a) Đã tô màu $\frac{1}{5}$những hình nào?

b) Số ?

Phương pháp giải:

a) Bước 1: Đếm số phần bằng nhau trong mỗi hình.

    Bước 2: Đếm số phần được tô màu ở mỗi hình.

    Bước 3: Xác định phần đã tô màu ứng với một phần mấy rồi chọn đáp án thích hợp.

b) Đếm số con ếch có trong hình rồi chia cho 6 (hoặc chia cho 9).

Lời giải chi tiết:

a) Hình A có 5 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu $\frac{1}{5}$ hình A.

Hình B có 6 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu $\frac{1}{6}$ hình B.

Hình C có 5 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu $\frac{1}{5}$ hình C.

Vậy đã tô màu $\frac{1}{5}$hình A và hình C.

b) Trong hình có 18 con ếch.

$\frac{1}{6}$ số con ếch là 18 : 6 = 3 (con ếch)

$\frac{1}{9}$ số con ếch là 18 : 9 = 2 (con ếch)

close