Toán lớp 3 trang 34 - Bảng nhân 8, bảng chia 8 - SGK Kết nối tri thức

Số ? Mỗi hộp bút có 8 chiếc bút chì màu. Chọn kết quả cho mỗi phép tính. Mỗi con cua có 8 cái cẳng và 2 cái càng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số ?

Phương pháp giải:

- Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

- Để tìm thương ta lấy Số bị chia chia cho số chia.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Mỗi hộp bút có 8 chiếc bút chì màu.

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 8.

Bước 2: Viết kết quả thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Nêu các số còn thiếu.

Phương pháp giải:

Đếm thêm 8 đơn vị (hoặc đếm lùi 8 đơn vị) rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số ?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính theo chiều mũi tên rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Chọn kết quả cho mỗi phép tính.

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính dựa vào bảng nhân 8, bảng chia 8.

Bước 2: Nối phép tính với kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Mỗi con cua có 8 cái chân và 2 cái càng. Hỏi:

a) 3 con cua có bao nhiêu cái chân?

b) 6 con cua có bao nhiêu cái càng?

Phương pháp giải:

- Số cái chân của 3 con cua = Số cái chân của một con cua x 3

- Số cái càng của 6 con cua = Số cái càng của một con cua x 6

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi con cua: 8 cái chân và 2 cái càng

a) 3 con cua: ... cái chân?

b) 6 con cua: ... cái càng?

Bài giải

a) 3 con cua có số cái chân là

       8 x 3 = 24 (cái chân)

b) 6 con cua có số cái càng là

      2 x 6 = 12 = 12 (cái càng)

Đáp số: a) 24 cái chân

             b) 12 cái càng

close