Toán lớp 3 trang 100 - Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số - SGK Kết nối tri thức

Tính. Một cửa hàng có 354 quả táo. Người ta đã đóng số táo đó vào các hộp. Cửa hàng nướng được 460 cái bánh. Người ta muốn xếp toàn bộ số bánh đó vào hộp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính.

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia các số lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Một cửa hàng có 354 quả táo. Người ta đã đóng số táo đó vào các hộp, mỗi hộp có 6 quả táo. Hỏi cửa hàng đã đóng được bao nhiêu hộp táo như vậy?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số hộp táo đóng được ta lấy 354 quả táo chia cho số quả táo trong một hộp (6 quả táo).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

6 quả táo: 1 hộp

354 quả táo: … hộp?

Bài giải

Cửa hàng đóng được số hộp táo là:

354 : 6 = 59 (hộp)

Đáp số: 59 hộp táo.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Muốn giảm một số đi bao nhiêu lần thì ta lấy số đó chia cho số lần.

Lời giải chi tiết:

264 phút giảm 8 lần được kết quả là 264 phút : 8 = 33 phút

312 ml giảm 6 lần được kết quả là 312 ml : 6 = 52 ml

552 g giảm 4 lần được kết quả là 552 g : 4 = 138 g

Ta điền như sau:

Hoạt động 2

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính.

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia các số lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Cửa hàng nướng được 460 cái bánh. Người ta muốn xếp toàn bộ số bánh đó vào hộp, mỗi hộp đựng 4 cái bánh. Hỏi cửa hàng xếp được bao nhiêu hộp bánh như vậy?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số hộp bánh xếp được ta lấy 460 cái bánh chia cho số bánh trong một hộp (4 cái bánh)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

4 cái bánh: 1 hộp

460 cái bánh: … hộp?

Bài giải

Cửa hàng xếp được số hộp bánh là:

460 : 4 = 115 (hộp bánh)

Đáp số: 115 hộp bánh.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Đ, S?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia các số lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) Đúng

b) Sai

Phép tính đúng là:

c) Sai

Phép tính đúng là

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Đặt tính rồi tính (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia các số lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi thực hiện tính nhẩm kết quả phép chia số tròn trăm cho một số.

Lời giải chi tiết:

400 : 4 = ?

Nhẩm: 4 trăm : 4 = 1 trăm

              400 : 4 = 100

600 : 3 = ?

Nhẩm: 6 trăm : 3 = 2 trăm

              600 : 3 = 200

800 : 2 = ?

Nhẩm: 8 trăm : 2 = 4 trăm

              800 : 2 = 400

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số?

Biết con Rô-bốt cân nặng 600 g và các khối ru-bích giống nhau. Vậy mỗi khối ru-bích cân nặng …?… g.

Phương pháp giải:

Muốn tìm mỗi khối ru-bích cân nặng bao nhiêu gam ta lấy cân năng con rô-bốt (600g) chia cho số khối ru-bích (4 khối ru-bích)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Con rô-bốt: 600g

Con rô-bốt = 4 khối ru-bích

1 khối ru-bích: … g?

Bài giải

Mỗi khối ru-bích cân nặng số gam là:

600 : 4 = 150 (g)

Đáp số: 150g.


Bài 4

Video hướng dẫn giải

Chọn câu trả lời đúng.

Rô-bốt, Mai và Việt lần lượt tung 3 quân cờ của mình vào một tấm bảng. Kết quả tung và số điểm của mỗi bạn nhận được như sau:

Số điểm Việt nhận được là:

  1. 115 điểm                     B. 125 điểm                C. 135 điểm

Phương pháp giải:

Muốn tìm số điểm Việt nhận được, ta cần tính xem 1 quân cờ trên đĩa nhận được bao nhiêu điểm bằng cách lấy số điểm của Mai chia cho số quân cờ của Mai trên đĩa.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

0 quân cờ: 0 điểm

3 quân cờ: 375 điểm

1 quân cờ: … điểm?

Bài giải

Mỗi quần cờ trên tấm bảng tương ứng số điểm là

375 : 3 = 125 (điểm)

Việt tung được 1 quân cờ vào tấm bảng nên số điểm của Việt là 125 điểm.

Chọn B

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Một trang trại có 15 con lạc đà có 1 bướu, còn lại là lạc đà có 2 bướu. Biết rằng chúng có tất cả 225 cái bướu. Hỏi trang trại đó có bao nhiêu con lạc đà có 2 bướu?

Phương pháp giải:

Bước 1: Số bướu của lạc đà có 2 bướu = Tổng số cái bướu - Số con lạc đà có 1 bướu

Bước 2: Số lạc đà có 2 bướu = Số bướu của lạc đà có 2 bướu : 2

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Lạc đà có 1 bướu: 15 con

Số bướu của lạc đà 1 bướu và 2 bướu: 225 bướu

Lạc đà có 2 bướu: … con?

Bài giải

Tổng số bướu của lạc đà 2 bướu là:

225 - 15 = 210 (cái bướu)

Trang trại đó có số con lạc đà 2 bướu là:

210 : 2 = 105 (con)

Đáp số: 105 con lạc đà

close