Toán lớp 3 trang 10 - So sánh các số trong phạm vi 10 000 - SGK Kết nối tri thức

Các bạn Mai, Nam và Việt đang ở trong mê cung (như hình vẽ). Rô-bốt từng đi qua bốn cây cầu có chiều dài như sau

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Video hướng dẫn giải

Bài 1

>, <, =?

Phương pháp giải:

+) Trong hai số, số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.

+) Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Các bạn Mai, Nam và Việt đang ở trong mê cung (như hình vẽ).

Hỏi:

a) Mỗi bạn ra khỏi mê cung qua cửa ghi số nào?

b) Bạn nào ra khỏi mê cung qua cửa ghi số lớn nhất?

c) Bạn nào ra khỏi mê cung qua cửa ghi số bé nhất?

Phương pháp giải:

a) Quan sát tranh để tìm đường ra khỏi mê cung của từng bạn. Từ đó tìm được cửa ghi số của từng bạn.

b, c) So sánh các số ghi trên cửa, từ đó tìm được cửa ghi số lớn nhất và số bé nhất.

Lời giải chi tiết:

a) Quan sát tranh ta thấy, bạn Mai ra khỏi mê cung qua cửa ghi số 1 420, bạn Nam ra khỏi mê cung qua cửa ghi số 2 401, bạn Việt ra khỏi mê cung qua cửa ghi số 1240.

b) Ta có 1 240 < 1 420 < 2 401.

Số 2 401 lớn nhất vậy bạn Nam ra khỏi mê cung qua cửa ghi số lớn nhất.

c) Số 1 240 bé nhất vậy bạn Việt ra khỏi mê cung qua cửa ghi số bé nhất.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Rô-bốt từng đi qua bốn cây cầu có chiều dài như sau:

 

 

a) Trong những cây cầu đó, cây cầu nào dài nhất, cây cầu nào ngắn nhất?

b) Nêu tên những cây cầu trên theo thứ tự từ dài nhất đến ngắn nhất.

Phương pháp giải:

a) So sánh chiều dài của bốn cây cầu từ đó tìm được cây cầu dài nhất, cây cầu ngắn nhất trong số bốn cây cầu đó.

b) Nêu tên các cây cầu theo thứ tự từ dài nhất đến ngắn nhất.

Lời giải chi tiết:

a) So sánh các số đo ta có:

2 750 m < 3 900 m < 4 480m < 5 440 m.

Vậy trong các cây cầu đó, cầu Đình Vũ – Cát Hải dài nhất và cầu Cần Thơ ngắn nhất.

b) Vậy tên các cây cầu theo thứ tự từ dài nhất đến ngắn nhất là: Cầu Đình Vũ – Cát Hải; cầu Vĩnh Thịnh; cầu Nhật Tân; cầu Cần Thơ.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Đ, S?

Phương pháp giải:

Bước 1: So sánh hai vế

Bước 2: Nếu đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Hai chú sóc đi du lịch vòng quanh thế giới bằng khinh khí cầu. Hai

chú đã chuẩn bị bốn túi hạt dẻ để ăn dần theo thứ tự từ túi nặng

nhất đến túi nhẹ nhất. Hỏi túi nào được ăn cuối cùng?

Phương pháp giải:

So sánh cân nặng của bốn túi hạt dẻ rồi sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé.

Từ đó tìm được túi hạt dẻ ăn cuối cùng.

Lời giải chi tiết:

So sánh cân nặng của 4 túi hạt dẻ ta có:

5 432g > 5 342g > 4 532g > 4 352g

Biết hai chú sóc ăn dần theo thứ tự từ túi nặng nhất đến túi nhẹ nhất.

Vậy túi hạt dẻ được ăn cuối cùng là túi nặng 4 352g.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Rô-bốt đã đến bốn đỉnh núi ở Việt Nam trong hai tháng hè:

  • Tháng 6: đỉnh Pu Si Lung cao 3 083m, đỉnh Phan-xi-păng cao 3 143m.
  • Tháng 7: đỉnh Lảo Thẩn cao 2 826m, đỉnh Tây Côn Lĩnh cao 2 427m.

Nêu tên các đỉnh núi đó theo thứ tự từ đỉnh núi thấp nhất đến đỉnh núi cao nhất.

Phương pháp giải:

So sánh chiều cao của bốn đỉnh núi rồi nêu tên các đỉnh núi theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất.

Lời giải chi tiết:

So sánh các số đo ta có:

2 427m < 2 826m < 3 083m < 3 143m.

Vậy tên các đỉnh núi theo thứ tự từ đỉnh núi thấp nhất đến đỉnh núi cao nhất là: đỉnh Tây Côn Lĩnh, đỉnh Lảo Tẩn, đỉnh Pu Si Lung, đỉnh Phan-xi-păng.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về số tự nhiên để viết các số theo yêu cầu của bài toán.

Lời giải chi tiết:

Số bé nhất có bốn chữ số khác nhau là 1023

Số bé nhất có bốn chữ số giống nhau là 1111

Số bé nhất có bốn chữ số là 1000

Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là 9876

Số lớn nhất có bốn chữ số là 9999.

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Mai có bốn tấm thẻ ghi các số: 3, 0, 2 và 7. Hỏi số có bốn chữ số bé nhất mà Mai có thể tạo ra là số nào?

Phương pháp giải:

- Ta lập các số có bốn chữ số được từ bốn tấm thẻ ghi các số 3, 0, 2 và 7. Lưu ý rằng số được lập từ cả bốn thẻ số nên các chữ số trong mỗi số lập được phải khác nhau. Từ đó trả lời được câu hỏi của bài toán.

Chú ý: Chữ số hàng nghìn phải khác 0.

Lời giải chi tiết:

Để tạo thành số có bốn chữ số bé nhất thì chữ số hàng nghìn phải bé nhất trong bốn tấm thẻ và khác 0.

Do đó chữ số hàng nghìn là 2.

Ta tạo được các số 2037, 2073, 2307, 2370, 2703, 2730

Vậy số có bốn chữ số bé nhất được tạo thành từ bốn tấm thẻ trên là 2 037.

close