Toán lớp 3 trang 11 - Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ - SGK Kết nối tri thức

Tìm số hạng (theo mẫu). Hai bến có tất cả 65 thuyền để chở khách đi tham quan. Tìm số bị trừ (theo mẫu). Chọn câu trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tìm số hạng (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a)    ? + 20 = 35

       35 – 20 = 15

 b)    ? + 15 = 25

       25 – 15 = 10

c)    14 + ? = 28

       28 – 14 = 14

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Hai bến có tất cả 65 thuyền để chở khách đi tham quan, trong đó bến thứ nhất có 40 thuyền. Hỏi bến thứ hai có bao nhiêu thuyền?

Phương pháp giải:

Số thuyền của bến thứ hai = Số thuyền của hai bến đò – Số thuyền của bến thứ nhất

Lời giải chi tiết:

Bến thứ hai có số thuyền là

65 – 40 = 25 (thuyền)

Đáo số: 25 thuyền

Hoạt động 2

Video hướng dẫn giải

Bài 1

a) Tìm số bị trừ (theo mẫu).

b) Tìm số trừ (theo mẫu).

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

b) Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết:

a)      ? – 20 = 40

        40 + 20 = 60

Vậy ta điền số 60 vào ô trống.

         ? – 12 = 25

         25 + 12 = 37

Vậy ta điền số 37 vào ô trống.

        ? – 18 = 42

         42 + 18 = 60

Vậy ta điền số 60 vào ô trống.

b)  50 - ? = 10

     50 – 10 = 40

Vậy điền số 40 vào ô trống.

35 – ? = 15

35 – 15 = 20

Vậy điền số 20 vào ô trống.

51 – ? = 18

51 – 18 = 33

Vậy điền số 33 vào ô trống.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Chọn câu trả lời đúng.

a) Biết số trừ là 36, hiệu là 25, số bị trừ là:

A. 51                 B. 11                  C. 61

b) Biết số bị trừ là 52, hiệu là 28, số trừ là

A. 80                 B. 34                  C. 24

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

b) Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết:

a) Biết số trừ là 36, hiệu là 25, số bị trừ là 36 + 25 = 61

Chọn C.

b) Biết số bị trừ là 52, hiệu là 28, số trừ là 52 – 28 = 24

Chọn C.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Lúc đầu có 64 con vịt ở trên bờ. Lúc sau có một số con vịt xuống ao bơi lội, số vịt còn lại ở trên bờ là 24 con. Hỏi có bao nhiêu con vịt xuống ao ?

Phương pháp giải:

Số con vịt xuống ao bơi = Số con vịt lúc đầu – Số con vịt còn lại trên bờ

Lời giải chi tiết:

Số con vịt xuống ao bơi là

64 – 24 = 40 (con vịt)

Đáp số: 40 con vịt

 

close