Toán lớp 3 trang 118 - Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000 - SGK Kết nối tri thức

Việt mua 1 quyển truyện thiếu nhi và 2 cái bút. Cô Hoa mua 5 kg gạo hết 85 000 đồng. Hỏi mỗi ki-lô-gam gạo như vậy giá bao nhiêu tiền

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

 

Phương pháp giải:

- Đặt tính phép nhân và phép chia

- Đối với phép nhân: Nhân theo thứ tự từ phải sang trái

- Đối với phép chia: Chia lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Những phép tính nào dưới đây có kết quả bằng nhau?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính rồi kết luận những phép tính có kết quả bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

6 000 x 4 = 24 000

13 000 x 2 = 26 000

8 000 x 3 = 24 000

80 000 : 2 = 40 000

96 000 : 4 = 24 000

Vậy phép tính 6 000 x 4; 8 000 x 3 và 96 000 : 4 có kết quả bằng nhau.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tính giá trị của biểu thức.

a) 4 105 x 9 : 5                                          

b) 24 048 : (4 x 2)

Phương pháp giải:

- Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết:

a) 4 105 x 9 : 5 = 36 945 : 5

                         = 7 389                                                    

b) 24 048 : (4 x 2) = 24 048 : 8

                              = 3 006

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Việt mua 1 quyển truyện thiếu nhi và 2 cái bút. Giá 1 quyển truyện thiếu nhi là 18 000 đồng, giá 1 cái bút là 8 500 đồng. Hỏi Việt phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

Bước 1: Giá tiền hai cái bút = Giá tiền của 1 cái bút x 2

Bước 2: Số tiền Việt phải trả người bán hàng = Giá tiền của 1 quyển truyện + giá tiền của 2 cái bút

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 quyển truyện : 18 000 đồng

1 cái bút: 8 500 đồng

1 quyển truyện và 2 cái bút: … đồng?

Bài giải

Giá tiền của hai cái bút là:

8 500 x 2 = 17 000 (đồng)

Việt phải trả người bán hàng số tiền là:

18 000 + 17 000 = 35 000 (đồng)

Đáp số: 35 000 đồng.

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Tìm chữ số thích hợp.

Phương pháp giải:

Dựa vào quy tắc đặt tính rồi tính để xác định chữ số thích hợp với dấu “?”

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 2

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Chọn câu trả lời đúng.


Phương pháp giải:

a) Để tìm tích của hai số ta thực hiện phép nhân.

b) Để tìm thương của hai số ta thực hiện phép chia.

c) Với biểu thức có chứa dấu ngoặc ta thực hiện tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính giá trị của biểu thức.

Phương pháp giải:

- Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính từ trái sang phải.

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết:

a) (6 000 + 3 000) x 5 = 9 000 x 5

                                    = 45 000                                       

b) 18 000 : 6 x 3 = 3 000 x 3

                           = 9 000

c) (40 000 – 5 000) : 7 = 35 000 : 7

                                     = 5 000                                        

d) 7 000 x (2 x 3) = 7 000 x 6

                             = 42 000

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tính giá trị của biểu thức.

a) 5 406 x 2 x 4                                                                

b) 370 + 9 826 + 6 530

Phương pháp giải:

Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia hoặc chỉ có phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 5 406 x 2 x 4 = 10 812 x 4

                        = 43 248

b) 370 + 9 826 + 6 530 = 10 196 + 6 530

                                   = 16 726

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Cô Hoa mua 5 kg gạo hết 85 000 đồng. Hỏi:

a) Mỗi ki-lô-gam gạo như vậy giá bao nhiêu tiền?

b) Bác Hiền mua 4 kg gạo như thế thì bác Hiền phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

a) Giá tiền của mỗi kg gạo = Giá tiền của 5 kg gạo : 5

b) Giá tiền của 4 kg gạo = Giá tiền một kg gạo x 4

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

5 kg gạo: 85 000 đồng

a) 1 kg gạo: … đồng?

b) 4 kg gạo: … đồng?

Bài giải

a) Mỗi ki-lô-gam gạo có giá tiền là:

     85 000 : 5 = 17 000 (đồng)

b) Bác Hiền phải trả người bán hàng số tiền là:

     17 000 x 4 = 68 000 (đồng)

                    Đáp số: a) 17 000 đồng

                                b) 68 000 đồng

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Năm nay Nam 9 tuổi, bố hơn Nam 27 tuổi. Hỏi năm nay, tuổi bố gấp mấy lần tuổi Nam?

Phương pháp giải:

Muốn tìm tuổi bố gấp mấy lần tuổi Nam ta lấy tuổi bố chia cho tuổi Nam.

Lời giải chi tiết:

Năm nay tuổi của bố là 

27 + 9 = 36 (tuổi)

Tuổi bố gấp tuổi Nam số lần là

        36 : 9 = 4 (lần)

                 Đáp số: 4 lần

Luyện tập 3

Video hướng dẫn giải

Chọn câu trả lời đúng.

Phương pháp giải:

Thực hiện tính kết quả mỗi phép tính rồi chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có 1 500 x 7 = 10 500

              2 109 x 5 = 10 545

              1 807 x 6 = 10 842

Vậy kết quả phép tính 1 807 x 6 lớn nhất. Chọn C.

b) Ta có 18 126 : 3 = 6 042

               43 120 : 8 = 5 390

               52 200 : 9 = 5 800

Vậy kết quả phép tính 43 120 : 8 bé nhất. Chọn B.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính giá trị của biểu thức.

Phương pháp giải:

- Biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.
- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết:

a) 8 103 x 5 – 4 135 = 40 515 – 4 135

                               = 36 380

b) 24 360 : 8 + 9 600 = 3 045 + 9 600

                                 = 12 645

c) (809 + 6 215) x 4 = 7 024  x 4

                               = 28 096

d) 17 286 – 45 234 : 9 = 17 286 – 5 026

                                   = 12 260

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một cửa hàng có 1 350 kg gạo, sau khi bán thì số gạo giảm đi 3 lần. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Phương pháp giải:

Số kg gạo còn lại sau khi bán = Số kg gạo có trong cửa hàng : 3

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

Cửa hàng đó còn lại số ki-lô-gam gạo là:

1 350 : 3 = 450 (kg)

Đáp số: 450 kg

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Bác Hải dự tính xây một ngôi nhà hết 87 000 viên gạch. Bác Hải đã mua 4 lần, mỗi lần 18 200 viên gạch. Hỏi theo dự tính, bác Hải còn phải mua bao nhiêu viên gạch nữa?

Phương pháp giải:

Bước 1: Số gạch bác Hải đã mua = Số gạch mua mỗi lần x 4

Bước 2: Số gạch cần mua thêm = Số gạch dự tính - Số gạch đã mua

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Dự tính: 87 000 viên gạch

Đã mua: 4 lần

Mỗi lần: 18 200 viên gạch

Mua thêm: ... viên gạch?

Bài giải

Bác Hải đã mua số viên gạch là:

18 200 x 4 = 72 800 (viên gạch)

Theo dự tính, bác Hải cần mua thêm số viên gạch là:

87 000 – 72 800 = 14 200 (viên gạch)

Đáp số: 14 200 viên gạch

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Đố bạn.

Chọn dấu phép tính “x; :” thích hợp thay cho dấu “?”

Phương pháp giải:

Dựa vào cách tính giá trị biểu thức để điền dấu nhân hoặc chia thích hợp với mỗi ô “?”.

Lời giải chi tiết:

Ta có 64 : 8 = 8 vậy ô trống đầu tiên điền dấu phép tính “:”

           4 x 2 = 8 vậy ô trống thứ hai điền dấu phép tính “x”

Vậy ta có kết quả như sau:

close