Toán lớp 3 trang 95 - Luyện tập chung - SGK Kết nối tri thức

Tính. Cô Ba đơm một chiếc cúc áo hết 70 mm chỉ. Rô-bốt có hai cái cốc loại 150 ml và 400 ml. Túi nào nặng nhất trong ba túi A, B, C như hình dưới đây?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập 1

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính.

Phương pháp giải:

Bước 1: Thực hiện phép tính với các số.

Bước 2: Viết đơn vị ml, g hoặc mm vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 329 ml – 135 ml = 194 ml                

200 g – 150 g = 50 g                     

392 ml + 43 ml = 435 ml

b) 251 ml + 262 ml = 513 ml               

37 g + 63 g – 30 g = 100 g – 30 g = 70 g                             

 87 mm – 17 mm + 10 mm = 70 mm + 10 mm = 80 mm

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

- Cân nặng của hộp quà = Khối lượng ở đĩa cân bên phải – khối lượng quả cân ở đĩa bên trái.

- Cân nặng của chùm nho = Tổng khối lượng ở đĩa cân bên phải – khối lượng quả cân ở đĩa bên trái.

Lời giải chi tiết:

Cân nặng của hộp quà là 500 – 100 = 400 (g)

Cân nặng của chùm nho 100 + 100 – 50 = 150 (g)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Cô Ba đơm một chiếc cúc áo hết 70 mm chỉ. Hỏi để đơm 5 chiếc cúc áo như vậy, cô Ba cần bao nhiêu mi-li-mét chỉ?

Phương pháp giải:

Số mi-li-mét chỉ để đơm 5 chiếc cúc áo = Số mi-li-mét chỉ để đơm 1 chiếc cúc áo x 5

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

 

Bài giải

Số mi-li-mét chỉ để đơm 5 chiếc cúc áo là

70 x 5 = 350 (mm)

Đáp số: 350 mm chỉ

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Rô-bốt có hai cái cốc loại 150 ml và 400 ml. Chỉ dùng hai cái cốc đó, làm thế nào để Rô-bốt lấy được 250 ml nước từ thùng nước?

Phương pháp giải:

Bước 1: Lấy nước vào đầy cốc loại 400 ml

Bước 2: Rót nước từ cốc 400 ml sang cốc 150 ml.

Lời giải chi tiết:

- Lấy nước vào đầy cốc loại 400 ml.

- Rót nước từ cốc 400 ml sang cốc 150 ml đến khi đầy thì dừng lại.

- Khi đó trong cốc loại 400 ml còn số mi-li-lít nước là 400 – 150 = 250 ml.

Luyện tập 2

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Thưc hiện phép tính theo chiều mũi tên rồi viết kết quả thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Túi nào nặng nhất trong ba túi A, B, C như hình dưới đây?

Phương pháp giải:

Bước 1: Khối lượng của túi A bằng tổng khối lượng các vật ở đĩa cân bên trái.

Bước 2: Khối lượng ở túi B = Khối lượng của vật ở đĩa cân bên trái – 200g

Bước 3: Quan sát tranh để so sánh cân nặng giữa hai túi B và C rồi kết luận.

Lời giải chi tiết:

Cân nặng của túi A là 100 + 200 = 300 (g)

Cân nặng của túi B là 500 – 200 = 300 (g)

Cân nặng túi A bằng túi B, túi C nặng hơn túi B.

Vậy cân nặng ở túi C nặng nhất.

close