Toán lớp 3 trang 94 - Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số - SGK Kết nối tri thức

Mỗi lần người ta chuyển 15 250 kg thóc vào kho. Có ba kho chứa dầu, mỗi kho chứ 12 000 l dầu. Việt mua 6 quyển vở, mỗi quyển giá 6 000 đồng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính.

Phương pháp giải:

Thực hiện phép nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Mỗi lần người ta chuyển 15 250 kg thóc vào kho. Hỏi sau 3 lần chuyển như vậy, người ta chuyển được bao nhiêu ki-lô-gam thóc vào kho?

Phương pháp giải:

Số kg thóc chuyển được sau 3 lần chuyển = Số kg thóc chuyển được mỗi lần x 3

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 lần chuyển: 15 250 kg

3 lần chuyển: … kg?

Bài giải

Ba lần chuyển như vậy, người ta chuyển được số kg thóc vào kho là:

15 250 x 3 = 45 750 (kg)

Đáp số: 45 750 kg.

Luyện tập 1

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Muốn tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

Lời giải chi tiết:

Ta có 13 061 x 6 = 78 366

           12 140 x 7 = 84 980

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Nhân chữ số hàng chục nghìn với thừa số thứ hai rồi viết thêm vào tận cùng kết quả ba chữ số 0.

Lời giải chi tiết:

a) 11 nghìn x 9 = 99 nghìn

    11 000 x 9 = 99 000.

b) 21 nghìn x 3 = 63 nghìn

    21 000 x 3 = 63 000.

c) 15 nghìn x 6 = 90 nghìn

     15 000 x 6 = 90 000.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Có ba kho chứa dầu, mỗi kho chứ 12 000 $\ell $ dầu. Người ta đã chuyển đi 21 000 $\ell $ dầu. Hỏi ba kho đó còn lại bao nhiêu lít dầu?

Phương pháp giải:

Bước 1: Số lít dầu ở ba kho = Số lít dầu ở một kho x 3

Bước 2: Số lít dầu còn lại = Số lít dầu ở 3 kho – Số lít dầu chuyển đi

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có 3 kho dầu

Mỗi kho: 12 000 lít

Chuyển đi: 21 000 lít

Còn lại: … lít dầu?

Bài giải

Ba kho chứa dầu có số lít dầu là:

12 000 x 3 = 36 000 (l dầu)

Sau khi chuyển đi 21 000 lít dầu, trong kho còn lại số lít dầu là:

36 000 – 21 000 = 15 000 (lít dầu)

Đáp số: 15 000 lít dầu.

Luyện tập 2

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

a) Đặt tính rồi tính.

b) Tính giá trị của biểu thức.

Phương pháp giải:

a) - Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

   - Tính lần lượt từ phải sang trái.

b) Đổi với biểu thức có chứa phép cộng và phép nhân, ta thực hiện phép nhân trước.

Lời giải chi tiết:

a)

b) 26 745 + 12 071 x 6 = 26 745 + 72 426

                                      = 99 171

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Việt mua 6 quyển vở, mỗi quyển giá 6 000 đồng. Việt đưa cô bán hàng tờ 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho Việt bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

Bước 1: Giá tiền 6 quyển vở = Giá tiền của mỗi quyển vở x 6

Bước 2: Số tiền cô bán hàng trả cho Việt bằng 100 000 đồng trừ đi giá tiền 6 quyển vở.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mua: 6 quyển vở

Mỗi quyển: 6 000 đồng

Đưa: 100 000 đồng

Trả lại: … đồng?

Bài giải

Giá tiền 6 quyển vở là:

6 000 x 6 = 36 000 (đồng)

Cô bán hàng phải trả lại Việt số tiền là:

100 000 – 36 000 = 64 000 (đồng)

Đáp số: 64 000 đồng.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Trong một trại ươm cây giống có hai vườn ươm, mỗi vườn có 14 000 cây giống. Trong một trại ươm khác có 15 000 cây giống. Hỏi cả hai trại ươm đó có bao nhiêu cây giống?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính số cây giống trong trại ươm có hai vườn ươm.

Bước 2: Lấy số cây giống ở trại ươm thứ nhất cộng số cây giống ở trại ươm thứ hai.

Lời giải chi tiết:

Số cây giống trong trại ươm có hai vườn ươm là:

14 000 x 2 = 28 000 (cây giống)

Cả hai trại ươm có số cây giống là

28 000 + 15 000 = 43 000 (cây giống)

Đáp số: 43 000 cây giống.

 

close