Toán lớp 3 trang 109 - So sánh số lớn gấp mấy lần số bé - SGK Kết nối tri thức

Số? Có 32 quả bóng xếp thành các hàng, các cột như sau: Thuyền lớn chở 24 khách du lịch, thuyền nhỏ chở 6 khách du lịch.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

a)      Bút chì dài gấp ? lần bút sáp.

b)      Bút chì dài gấp ? lần cái ghim.

Phương pháp giải:

a) Để tìm bút chì dài gấp mấy lần bút sáp ta lấy độ dài của bút chì chia cho độ dài của bút sáp.

b) Để tìm bút chì dài gấp mấy lần cái ghim ta lấy độ dài của bút chì chia cho độ dài của cái ghim.

Lời giải chi tiết:

a) Bút chì dài gấp bút sáp số lần là 10 : 5 = 2 (lần)

b) Bút chì dài gấp cái ghim số lần là 10 : 2 = 5 (lần)

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị ta lấy số lớn trừ số bé.

- Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Có 32 quả bóng xếp thành các hàng, các cột như sau:

a) Số?

  • Mỗi hàng có ? quả bóng.
  • Mỗi cột có ? quả bóng.
  • Số quả bóng trong một hàng gấp mấy lần số quả bóng trong một cột.

Phương pháp giải:

Bước 1: Quan sát tranh và đếm số quả bóng trong mỗi hàng và mỗi cột.

Bước 2: Để tìm số quả bóng trong một hàng gấp mấy lần số quả bóng trong một cột ta lấy số quả bóng trong một hàng chia cho số quả bóng trong một cột.

Lời giải chi tiết:

  • Mỗi hàng có 8 quả bóng.
  • Mỗi cột có 4 quả bóng.
  • Số quả bóng trong một hàng gấp 2 lần số quả bóng trong một cột. (Vì 8 : 4 = 2 lần)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Thuyền lớn chở 24 khách du lịch, thuyền nhỏ chở 6 khách du lịch. Hỏi:

a) Thuyền lớn chở nhiều hơn thuyền nhỏ bao nhiêu khách du lịch?

b) Số khách ở thuyền lớn gấp mấy lần số khách ở thuyền nhỏ?

Phương pháp giải:

a) Số khách thuyền lớn chở nhiều hơn thuyền nhỏ = Số khách ở thuyền lớn - Số khách ở thuyền nhỏ

b) Số khách ở thuyền lớn gấp số khách ở thuyền nhỏ số lần = Số khách ở thuyền lớn : Số khách ở thuyền nhỏ.

Lời giải chi tiết:

a) Thuyền lớn chở nhiều hơn thuyền nhỏ số khách du lịch là

               24 - 6 = 18 (khách)

b) Số khách ở thuyền lớn gấp số khách ở thuyền nhỏ số lần là

               24 : 6 = 4 (lần)

                        Đáp số: a) 18 khách du lịch

                                    b) 4 lần

 

close