Toán lớp 3 trang 111 - Luyện tập chung - SGK Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính. Con bê cân nặng 120 kg, con bò nặng gấp 3 lần con bê. Mỗi số ghi ở cánh hoa là giá trị của biểu thức nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập 1

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Đặt tính rồi tính.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Bước 2: Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

a) Muốn giảm số đã cho một số lần ta lấy số đó chia cho số lần.

    Muốn gấp số đã cho lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

b) Để tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Con bê cân nặng 120 kg, con bò nặng gấp 3 lần con bê. Hỏi cả hai con cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính cân nặng của con bò = Cân nặng của con bê x 3

Bước 2: Cân nặng của cả hai con = Cân nặng của con bê + Cân nặng của con bò

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

 

Bài giải

Con bò cân nặng số ki-lô-gam là

120 x 3 = 360 (kg)

Cả hai con cân nặng số ki-lô-gam là

120 + 360 = 480 (kg)

Đáp số: 480 kg

Luyện tập 2

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Mỗi số ghi ở cánh hoa là giá trị của biểu thức nào?

Phương pháp giải:

Bước 1: Thực hiện tính giá trị biểu thức theo quy tắc:

- Nếu biểu thức có dấu ngoặc ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

- Nếu biểu thức chỉ gồm các phép tính cộng trừ, ta thực hiện phép tính từ trái sang phải.

Bước 2: Nối giá trị mỗi biểu thức với số trên cánh hoa cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

360 + 47 – 102 = 407 – 102

                         = 305

360 – (335 – 30) = 360 – 305

                            = 55

132 x (12 – 9) = 132 x 3

                       = 396

80 + 60 x 2 = 80 + 120

                   = 200

(150 + 30) : 6 = 180 : 6

                       = 30

Ta nối như sau:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Cây cau nhà em lúc mới trồng cao 2 m. Hiện nay, cây cau đã cao 6m. Hỏi hiện nay cây cau cao gấp mấy lần lúc mới trồng?

Phương pháp giải:

Số lần cây cau hiện nay cao gấp cây cau lúc mới trồng = Chiều cao cây cau hiện nay : Chiều cao cây cau lúc mới trồng.

Lời giải chi tiết:

Hiện nay cây cau cao gấp lúc mới trồng số lần là

6 : 2 = 3 (lần)

Đáp số: 3 lần

Bài 3

Video hướng dẫn giải

a) 

b) Tính giá trị của biểu thức:

8 x 5 x 2                                 9 x 2 x 5

Phương pháp giải:

Bước 1: Nhóm 2 số có tổng là số tròn chục vào trong ngoặc.

Bước 2: Thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết:

8 x 5 x 2 = 8 x (5 x 2)

               = 8 x 10

               = 80

9 x 2 x 5 = 9 x (2 x 5)

               = 9 x 10

              = 90

close