Toán lớp 3 trang 76 - Luyện tập chung - SGK Kết nối tri thức

Một cửa hàng có 16 500 l xăng, cửa hàng nhập thêm về 9 000 l xăng. Tính giá trị biểu thức 8 647 + 6 500 – 13 217

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

- Biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết:

30 000 + 6 000 – 20 000 = 36 000 – 20 000

                                      = 16 000                                   

80 000 – (40 000 + 10 000) = 80 000 – 50 000

                                          = 30 000

18 000 – 9 000 + 40 000 = 9 000 + 40 000

                                     = 49 000

70 000 – (60 000 – 30 000) = 70 000 – 30 000

                                         = 40 000

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đ, S?

Phương pháp giải:

Bước 1: Kiểm tra cách đặt tính rồi tính:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

 Bước 2: Nếu đúng ghi Đ, sai ghi S.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết phép tính theo hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép cộng, phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Một cửa hàng có 16 500 $\ell $ xăng, cửa hàng nhập thêm về 9 000 $\ell $ xăng. Hỏi sau khi bán đi 17 350 $\ell $ xăng, cửa hàng đó còn lại bao nhiêu lít xăng?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính số lít xăng cửa hàng có sau khi nhập thêm 9 000 lít xăng.

Bước 2: Tính số lít xăng còn lại khi bán đi 17 350 lít xăng

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Có: 16 500 lít xăng

Nhập thêm: 9 000 lít xăng

Bán đi: 17 350 lít xăng

Còn lại: … lít xăng?

Bài giải

Sau khi nhập thêm cửa hàng có tất cả số lít xăng là:

16 500 + 9 000 = 25 500 (lít)

Sau khi bán đi cửa hàng còn lại số lít xăng là:

25 500 – 17 350 = 8 150 (lít)

Đáp số: 8 150 lít xăng

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Tính giá trị của biểu thức:

Phương pháp giải:

- Biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết:

a) 8 647 + 6 500 – 13 217 = 15 147 – 13 217

                                          = 1 930                                                 

b) 15 654 – (7 460 + 2 140) = 15 654 – 9 600

                                             = 6 054

 

close