Toán lớp 3 trang 30 - Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông - SGK Kết nối tri thức

Một tấm gỗ hình chữ nhật có chiều rộng 5 cm, chiều dài 15 cm. Bu-ra-ti-nô bẻ miếng sô-cô-la thành bốn miếng nhỏ rồi chia cho bốn bạn như hình vẽ

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Bước 1: Quan sát hình vẽ để xác định chiều dài, chiều rộng của từng hình chữ nhật.

Bước 2: Diện tích hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Một tấm gỗ hình chữ nhật có chiều rộng 5 cm, chiều dài 15 cm. Tính diện tích tấm gỗ đó.

Phương pháp giải:

Để tính diện tích tấm gỗ ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Tấm gỗ hình chữ nhật

Chiều rộng: 5 cm

Chiều dài: 15 cm

Diện tích: .... cm2

Bài giải

Diện tích tấm gỗ hình chữ nhật là:

15 x 5 = 75 (cm2)

Đáp số: 75 cm2

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Bu-ra-ti-nô bẻ miếng sô-cô-la thành bốn miếng nhỏ rồi chia cho bốn bạn như hình vẽ. Hỏi mỗi bạn nhận được miếng sô-cô-la bao nhiêu xăng-ti-mét-vuông?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số ô vuông để tìm chiều dài, chiều rộng của từng miếng sô-cô-la.

Bước 2: Diện tích miếng sô-cô-la = Diện tích hình chữ nhật = Chiều dài x chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

- Miếng sô-cô-la của Rô-bốt có chiều dài là 6 cm; chiều rộng là 1 cm.

   Bạn Rô-bốt nhận được miếng sô-cô-la có diện tích là 6 x 1 = 6 cm2

- Miếng sô-cô-la tô của bạn chim có chiều dài là 4 cm; chiều rộng là 3 cm.

   Bạn chim nhận được miếng sô-cô-la có diện tích là 4 x 3 = 12 cm2.

- Miếng sô-cô-la màu trắng có chiều dài là 4 cm; chiều rộng là 2 cm.

   Bạn Bu-ra-ti-nô nhận được miếng sô-cô-la có diện tích 4 x 2 = 8 cm2

- Miếng sô-cô-la màu tím có chiều dài là 5 cm; chiều rộng là 2 cm.

   Bạn gà nhận được miếng sô-cô-la có diện tích 5 x 2 = 10 cm2

Hoạt động 2

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

- Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

- Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bài 2

Có một miếng bánh hình vuông cạnh 8 cm.

a) Tính diện tích miếng bánh hình vuông đó.

b) Nếu cắt đi một hình vuông có cạnh 3 cm ở góc của miếng bánh thì diện tích phần miếng bánh còn lại là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Phương pháp giải:

a) Tính diện tích miếng bánh bằng cách lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

b) Tính diện tích miếng bánh còn lại = diện tích miếng bánh – diện tích miếng bánh bị cắt.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Miếng bánh hình vuông cạnh: 8 cm

a) Diện tích: .... cm2

b) Cắt đi một hình vuông cạnh 3 cm

Diện tích còn lại: cm2

Bài giải

a)                                                      Diện tích miếng bánh hình vuông là:

8 x 8 = 64 (cm2)

b)                                                    Diện tích miếng bánh bị cắt là

3 x 3 = 9 (cm2)

                                                            Diện tích miếng bánh còn lại là:

64 – 9 = 55 (cm2)

Đáp số: a) 64 cm2

             b) 55 cm2

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Ghép bốn tấm bìa trong hình bên thành một hình vuông. Tính diện tích của hình vuông đó.

Phương pháp giải:

Bước 1: Ghép bốn tấm bìa thành hình vuông rồi tìm độ dài một cạnh của hình vuông đó.

Bước 2: Tính diện tích hình vuông bằng cách lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

Lời giải chi tiết:

- Hình vuông được ghép bởi bốn tấm bìa trong hình bên là:

Mỗi cạnh của hình vuông nhỏ dài 2 cm.

Độ dài 1 cạnh của hình vuông lớn là

          2 x 4 = 8 (cm)

Vậy diện tích của hình vuông là:

         8 x 8 = 64 (cm2)

             Đáp số: 64 cm2

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Hình H gồm hình vuông ABCD và hình chữ nhật DMNP như hình bên.

a) Tính diện tích hình vuông ABCD và diện tích hình chữ nhật DMNP.

b) Tính diện tích hình H.

Phương pháp giải:

a) Diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều dài và chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính số đó.

b) Diện tích hình H = diện tích hình vuông ABCD + diện tích hình chữ nhật DMNP.

Lời giải chi tiết:

a)                                                      Diện tích hình vuông ABCD là

 7 x 7 = 49 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật DMNP là:

9 x 20 = 180 (cm2)

b)                                                               Diện tích hình H là:

49 + 180 = 229 (cm2)

Đáp số: a) Hình vuông: 49 cm2

                          Hình chữ nhật: 180 cm2           

       b) Hình H: 229 cm2

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Ba bác kiến rào đất để trồng nấm. Kiến lửa rào mảnh đất màu đỏ. Kiến gió rào mảnh đất màu xanh. Kiến bọ dọt rào mảnh đất màu nâu.

a) Số?

b) Mảnh đất nào có diện tích lớn nhất?

Phương pháp giải:

a) Quan sát tranh, tìm độ dài của từng mảnh đất rồi tính chu vi và diện tích.

b) So sánh các diện tích mảnh đất rồi tìm ra mảnh đất có diện tích lớn nhất.

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi mảnh đất màu đỏ là 5 x 4 = 20 (cm)

    Diện tích của mảnh đất màu đỏ là 5 x 5 = 25 (cm2)

 

    Chu vi mảnh đất màu xanh là (3 + 7) x 2 = 20 (cm)

    Diện tích của mảnh đất màu đỏ là 3 x 7 = 21 (cm2)

   

    Chu vi mảnh đất màu nâu là (6 + 4) x 2 = 20 (cm)

    Diện tích của mảnh đất màu nâu là 6 x 4 = 24 (cm2)

b) Mảnh đất màu đỏ có diện tích lớn nhất.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số?

Diện tích tấm bìa hình vuông gấp đôi diện tích miếng bìa màu đỏ.

Diện tích tấm bìa hình vuông là …. cm2.

Phương pháp giải:

Bước 1: Diện tích tấm bìa màu đỏ = Chiều dài x chiều rộng

Bước 2: Tính diện tích tấm bìa hình vuông = diện tích tấm bìa màu đỏ x 2.

Lời giải chi tiết:

Diện tích tấm bìa màu đỏ là

       6 x 3 = 18 (cm2)

Diện tích tấm bìa hình vuông là

      18 x 2 = 36 (cm2)

          Đáp số: 36 cm2

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Số?

Có một tấm kính lớn như hình vẽ bên. Người ta cắt ra 3 tấm kính hình chữ nhật để lắp vào cửa chớp, mỗi tấm có chiều dài 80 cm, chiều rộng 10 cm. Phần kính còn lại có diện tích là ….cm2.

Phương pháp giải:

Bước 1: Chiều dài phần kính còn lại là chiều rộng của tấm kính ban đầu.

Bước 2: Chiều rộng phần kính còn lại là chiều dài tấm kính ban đầu trừ đi chiều dài tấm kính được cắt ra.

Bước 3: Tính diện tích phần kính còn lại = chiều dài x chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

Phần kính còn lại có chiều rộng là

85 – 80 = 5 (cm)

Diện tích phần kính còn lại là

30 x 5 = 150 (cm2)

Đáp số: 150 cm2

 

close