Toán lớp 3 trang 50 - Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng - SGK Kết nối tri thức

Đ, S? Trong hình bên: a) Tìm ba điểm thẳng hàng. Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng AC, BD trong hình vẽ.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Đ, S ?

Phương pháp giải:

Phương pháp giải

Quan sát hình vẽ rồi điền Đ, S thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

a) M nằm giữa 2 điểm A và B.

MA = MB = 3cm

Vậy M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Ghi Đ.

b) Ba điểm B, N, C thẳng hàng.

  N là điểm ở giữa hai điểm B và C.  Ghi Đ.

c) Ta có BN > NC (3m > 2cm)

N không là trung điểm của đoạn thẳng BC. Ghi S.

d) Ba điểm M, B, N không thẳng hàng

Nên B không là điểm ở giữa hai điểm M và N. Ghi S.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Trong hình bên:

a) Tìm ba điểm thẳng hàng.

b) Điểm H ở giữa hai điểm nào?

c) Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng nào?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) A, H, B là ba điểm thẳng hàng.

C, K, D là ba điểm thẳng hàng.

H, M, K là ba điểm thẳng hàng.

b) Điểm H ở giữa hai điểm A và B.

c) Điểm M ở giữa hai điểm H và K

Và HM = MK (đều có độ dài bằng 4 ô vuông)

Nên điểm M là trung điểm của đoạn thẳng HK.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng AC, BD trong hình vẽ.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để chỉ ra trung điểm của các đoạn thẳng AC, BD.

Lời giải chi tiết:

- Ta thấy H là điểm ở giữa 2 điểm A và C.

AH = HC (đều có độ dài bằng 6 ô vuông)

Nên H là trung điểm của đoạn thẳng AC.

 

- Ta thấy G là điểm ở giữa 2 điểm B và D.

GB = GD (đều có độ dài bằng 4 ô vuông)

Nên G là trung điểm của đoạn thẳng BD.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi:

a) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng AB hay không?

b) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC hay không?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định độ dài của các đoạn thẳng MA, MB, BA, BC rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) M là điểm ở giữa 2 điểm A và B.

AM = MB (cùng bằng 3 cm)

Nên điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

b) Ta có AB < BC (6cm < 7cm)

Nên điểm B không là trung điểm của đoạn thẳng AC.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Xác định trung điểm của đoạn thẳng MN và đoạn thẳng NP.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định trung điểm của đoạn thẳng MN và đoạn thẳng NP.

Lời giải chi tiết:

- Ta có I là điểm ở giữa hai điểm M và N.

MI = IN (cùng bằng 2 ô vuông)

Nên I là trung điểm của đoạn thẳng MN.

 

- Ta có K là điểm ở giữa hai điểm N và P.

NK = KP (cùng bằng 4 ô vuông)

Nên K là trung điểm của đoạn thẳng NP.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Quan sát tranh rồi trả lời:

Cào cào cần nhảy thêm mấy bước để đến trung điểm của đoạn thẳng AB?

Phương pháp giải:

Đoạn thẳng AB chia thành 8 đoạn bằng nhau ứng với mỗi bước nhảy của cào cào.

Quan sát tranh để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Đoạn thẳng AB chia thành 8 đoạn bằng nhau ứng với mỗi bước nhảy của cào cào.

Cào cào đang ở bước nhảy thứ hai.

Vậy cào cào cần nhảy thêm 2 bước để đến trung điểm của đoạn thẳng AB.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Việt có một đoạn dây dài 20 cm. Nếu Việt không dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét thì bạn ấy làm như thế nào để cắt được một đoạn dây có độ dài 10 cm từ đoạn dây ban đầu.

Phương pháp giải:

Bước 1: Ta có thể gập sợi dây làm đôi để tìm trung điểm của đoạn dây.

Bước 2: Cắt đoạn dây ở vị trí trung điểm.

Lời giải chi tiết:

- Gập sợi dây làm đôi sao cho hai đầu đoạn dây trùng với nhau. Từ đó ta xác định được trung điểm của sợ dây ban đầu.

- Cắt đoạn dây ở vị trí trung điểm ta được 2 đoạn dây có độ dài 10 cm.

close