Toán lớp 3 trang 83 - Luyện tập chung - SGK Kết nối tri thức

Tính nhẩm. Mỗi bạn cần đi qua cây cầu nào để lấy được giỏ táo thích hợp? Mai làm được 27 tấm thiệp, số tấm thiệp làm được của Rô-bốt gấp 3 lần của Mai

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập 1

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính theo mẫu:

1 chục x 7 = 7 chục

Viết    10 x 7 = 70

6 chục : 2 = 3 chục

Viết     60: 2 = 30

Lời giải chi tiết:

a) 10 x 7 = 70                         20 x 4 = 80

    40 x 2 = 80                         30 x 3 = 90

b) 60 : 2 = 30                          90 : 3 = 30

    70 : 7 = 10                          40 : 2 = 20

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Mỗi bạn cần đi qua cây cầu nào để lấy được giỏ táo thích hợp?

Phương pháp giải:

Với mỗi số trên tấm bảng em tính nhẩm phép tính chia cho 2 (giảm 2 lần) hoặc nhân với 3 (gấp 3 lần) để tìm được giỏ táo thích hợp.

Lời giải chi tiết:

+)     32 : 2 = 16

Vậy bạn Việt cần đi qua cây cầu A để lấy giỏ táo số 16.

+)    24 : 2 = 12

Vậy bạn Mai cần đi qua cây cầu A để lấy giỏ táo số 12.

+     27 x 3 = 81

Vậy bạn Nam cần đi qua cây cầu B để lấy giỏ táo ghi số 81.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Mai làm được 27 tấm thiệp, số tấm thiệp làm được của Rô-bốt gấp 3 lần của Mai. Hỏi Rô-bốt làm được bao nhiêu tấm thiệp?

Phương pháp giải:

Số tấm thiệp Rô-bốt làm được = Số tấm thiệp Mai làm được x 3

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Rô-bốt làm được số tấm thiệp là

27 x 3 = 81 (tấm thiệp)

Đáp số: 81 tấm thiệp

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Buổi sáng cửa hàng bán được 30 kg gạo. Số gạo buổi chiều bán được bằng số gạo buổi sáng giảm đi 2 lần. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Phương pháp giải:

Số ki-lô-gam gạo buổi chiều bán được = Số ki-lô-gam gạo buổi sáng bán được : 2

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

 

Bài giải

Buổi chiều cửa hàng đó bán được số ki-lô-gam gạo là

30 : 2 = 15 (kg)

Đáp số: 15 kg gạo

Luyện tập 2

Video hướng dẫn giải

 Bài 1

Đặt tính rồi tính (theo mẫu)


Phương pháp giải:

Đặt tính rồi chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần.

Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Rô-bốt dùng 35 m vải để may quần áo công nhân. Mỗi bộ quần áo công nhân hết 3 m vải. Hỏi Rô-bốt có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo công nhân và còn thừa mấy mét vải ?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia 35 : 3 để tìm số bộ quần áo có thể may nhiều nhất.

Lời giải chi tiết:

Ta có 35 : 3 = 11 (dư 2)

Vậy Rô-bốt may được nhiều nhất 11 bộ quần áo và còn thừa 2 mét vải.

Đáp số: 11 bộ quần áo

              2 mét vải

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Trong ngày hội trồng cây, Việt trồng được 5 cây. Số cây Rô-bốt trồng được gấp 3 lần số cây của Việt. Hỏi cả hai bạn trồng được bao nhiêu cây?

Phương pháp giải:

Số cây Rô-bốt trồng được = Số cây Việt trồng được x 3

Số cây cả hai bạn trồng được = Số cây Việt trồng được + Số cây Rô-bốt trồng được

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

Số cây Rô-bốt trồng được là

5 x 3 = 15 (cây)

Số cây cả hai bạn trồng được là

5 + 15 = 20 (cây)

Đáp số: 20 cây

close