Toán lớp 3 trang 82 - Bài toán giải bằng hai bước tính - SGK Kết nối tri thức

Can thứ nhất đựng 5 l nước mắm, can thứ hai đựng số lít nước mắm gấp 3 lần can thứ nhất. Mai gấp được 10 cái thuyền. Buổi sáng cửa hàng bán được 10 máy tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Can thứ nhất đựng 5 l nước mắm, can thứ hai đựng số lít nước mắm gấp 3 lần can thứ nhất. Hỏi cả hai can đựng bao nhiêu lít nước mắm?

Phương pháp giải:

Số lít nước mắm ở can thứ hai = Số lít nước mắm ở can thứ nhất nhân với 3

Số lít nước mắm ở cả hai can = Số lít nước mắm ở can thứ nhất + Số lít nước mắm ở can thứ hai

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Mai gấp được 10 cái thuyền, Nam gấp được ít hơn Mai 3 cái thuyền. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu cái thuyền?

Phương pháp giải:

- Số chiếc thuyền Nam gấp được = Số chiếc thuyền Mai gấp được – 3

- Số chiếc thuyền cả hai bạn gấp được = Số thuyền Mai gấp được + Số thuyền Nam gấp được

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

 

Bài giải

Nam gấp được số cái thuyền là

10 – 3 = 7 (cái thuyền)

Cả hai bạn gấp được số cái thuyền là

10 + 7 =17 (cái thuyền)

Đáp số: 17 cái thuyền

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Buổi sáng cửa hàng bán được 10 máy tính, buổi chiều cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng 4 máy tính. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu máy tính?

Phương pháp giải:

Số máy tính cửa hàng bán được vào buổi chiều = Số máu tính buổi sáng cửa hàng bán được – 4

Số máy tính cả hai buổi cửa hàng bán được = Số máy tính buổi sáng bán được + Số máy tính buổi chiều bán được

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

 

Bài giải

Buổi chiều cửa hàng bán được số máy tính là

10 – 4 = 6 (máy tính)

Cả hai buổi cửa hàng bán được số máy tính là

10 + 6 = 16 (máy tính)

Đáp số: 16 máy tính

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đường gấp khúc ABC có AB = 9 cm, đoạn BC dài gấp 2 lần đoạn AB. Hỏi đường gấp khúc ABC dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải:

- Độ dài đoạn BC = Độ dài đoạn AB x 2

- Độ dài đường gấp khúc ABC = Độ dài đoạn AB + Độ dài đoạn BC

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

 

Bài giải

Độ dài đoạn thẳng BC là

9 x 2 = 18 (cm)

Độ dài đường gấp khúc ABC là

9 + 18 = 27 (cm)

Đáp số: 27 cm

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó.

- Quan sát sơ đồ rồi nêu bài toán thích hợp.

- Cách giải:

Số ki-lô-gam ở bao gạo = Số ki-lô-gam ở bao ngô + 10kg

Số ki-lô-gam ở cả hai bao = Số ki-lô-gam ở bao gạo + Số ki-lô-gam ở bao ngô

Phương pháp giải:

Có thể nêu bài toán như sau:

Bao ngô cân nặng 30 kg, bao gạo nặng hơn bao ngô 10 kg. Hỏi cả hai bao đó cận nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

Bao gạo nặng số ki-lô-gam là

30 + 10 = 40 (kg)

Cả hai bao nặng số ki-lô-gam là

30 + 40 = 70 (kg)

Đáp số: 70 kg

close