Toán lớp 3 trang 41 - Phép trừ trong phạm vi 10 000 - SGK Kết nối tri thức

Sông Nin là sông dài nhất thế giới với chiều dài 6 650 km. Một xe chở 9 000 l dầu. Lần đầu, xe bơm 2 500 l dầu vào một trạm xăng dầu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính.

Phương pháp giải:

Thực hiện trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết phép trừ hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Sông Nin là sông dài nhất thế giới với chiều dài 6 650 km. Sông Hồng dài 1 149 km. Hỏi sông Nin dài hơn sông Hồng bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

Muốn tìm sông Nin dài hơn sông Hồng bao nhiêu ki-lô-mét ta lấy chiều dài sông Nin trừ đi chiều dài sông Hồng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Sông Nin: 6 650 km

Sông Hồng: 1 149 km

Sông Nin dài hơn sông Hồng: ?  km

Bài giải

Sông Nin dài hơn sông Hồng số ki-lô-mét là:

6 650 – 1 149 = 5 501 (km)

Đáp số: 5 501 km.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính nhẩm (theo mẫu).


Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép trừ các số tròn nghìn.

Lời giải chi tiết:

a) 7 nghìn – 3 nghìn = 4 nghìn

     7 000 – 3 000 = 4 000

b) 8 nghìn – 5 nghìn = 3 nghìn

     8 000 – 5 000 = 3 000

c) 9 nghìn – 7 nghìn = 2 nghìn

     9 000 – 7 000 = 2 000

d) 10 nghìn – 6 nghìn = 4 nghìn

            10 000 – 6 000 = 4 000

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm (theo mẫu).

a) 5 200 - 200                                 b) 3 500 - 1 000 

c) 6 700 - 600                                 d) 8 400 - 6 000

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép trừ các số tròn trăm.

Lời giải chi tiết:

a) 2 trăm – 2 trăm = 0

     5 nghìn 2 trăm – 2 trăm = 5 nghìn

     5 200 – 200 = 5 000.

b) 3 nghìn – 1 nghìn = 2 nghìn

     3 nghìn 5 trăm – 1 nghìn = 2 nghìn 5 trăm

     3 500 – 1 000 = 2 500.

c) 7 trăm – 6 trăm = 1 trăm

     6 nghìn 7 trăm – 6 trăm = 6 nghìn 1 trăm

     6 700 – 600 = 6 100.

d) 8 nghìn – 6 nghìn = 2 nghìn

     8 nghìn 4 trăm – 6 nghìn = 2 nghìn 4 trăm

     8 400 – 6 000 = 2 400.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết phép trừ hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Một xe chở 9 000 $\ell $ dầu. Lần đầu, xe bơm 2 500 $\ell $ dầu vào một trạm xăng dầu. Lần sau, xe bơm 2 200 $\ell $ dầu vào một trạm khác. Hỏi trong xe còn lại bao nhiêu lít dầu?

Phương pháp giải:

+) Cách 1:

Bước 1: Tìm số lít dầu còn lại trong xe sau khi bơm 2 500 lít dầu lần đầu.

Bước 2: Tìm số lít dầu còn lại trong xe sau khi bơm 2 200 lít dầu lần hai.

+) Cách 2:

Bước 1: Tìm tổng số lít dầu đã bơm của cả hai lần.

Bước 2: Tìm số lít dầu còn lại sau hai lần bơm.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Có:  9 000 lít dầu

Lần 1: 2 500 lít dầu

Lần 2: 2 200 lít dầu

Còn lại: …? lít dầu

Bài giải

Cả hai lần xe bơm số lít dầu là

2 500 + 2 200 = 4 700 (lít)

Trong xe còn lại số lít dầu là

9 000 - 4 700 = 4 300 (lít)

              Đáp số: 4 300 lít

 

close