Toán lớp 3 trang 70 - Gấp một số lên một số lần - SGK Kết nối tri thức

Số ? Năm nay con 9 tuổi, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con . Trong phòng có 9 cái bàn. Nam muốn xếp mỗi bàn hai cái ghế. Hỏi Nam cần bao nhiêu cái ghế?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

- Muốn thêm vào số đã cho 8 đơn vị ta cộng số đó với 8.

- Muốn gấp một số lên 8 lần ta lấy số đó nhân với 8.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

- Muốn thêm vào số đã cho một số đơn vị ta cộng số đó với số đơn vị.

- Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

Lời giải chi tiết:

10 gấp 5 lần – Em thực hiện phép tính: 10 × 5 = 50

7 thêm 5 đơn vị – Em thực hiện phép tính: 7 + 5 = 12

6 thêm 8 đơn vị – Em thực hiện phép tính: 6 + 8 = 14

15 gấp 4 lần – Em thực hiện phép tính: 15 × 4 = 60

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Năm nay con 9 tuổi, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Phương pháp giải:

Để tìm tuổi bố ta lấy tuổi con nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

 

Bài giải

Năm nay tuổi bố là

9 x 4 = 36 (tuổi)

Đáp số: 36 tuổi

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

- Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn thêm một số đơn vị vào số cho trước ta lấy số đó cộng với số đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đ, S?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính nhẩm kết quả các phép tính.

- Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn thêm một số đơn vị vào số cho trước ta lấy số đó cộng với số đơn vị.

Bước 2: Nếu trường hợp đúng ghi Đ, trường hợp sai ghi S.

Lời giải chi tiết:

a) 8 thêm 5 đơn vị được 13

    8 gấp 5 lần được 40

b) 16 gấp 3 lần được 48

    16 gấp 2 lần được 32

c) 24 gấp 3 lần được 72

    24 thêm 3 đơn vị được 27

Ta điền như sau:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Trong phòng có 9 cái bàn. Nam muốn xếp mỗi bàn hai cái ghế. Hỏi Nam cần bao nhiêu cái ghế?

Phương pháp giải:

Số cái ghế Nam cần xếp = Số cái ghế xếp ở mỗi bàn x số cái bàn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi bàn: 2 cái ghế

9 cái bàn: ... cái ghế?

Bài giải

Nam cần xếp số cái ghế là

2 x 9 = 18 (cái ghế)

Đáp số: 18 cái ghế

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Tìm đường đi qua mê cung để tới tòa thành theo các phép tính có kết quả bằng 45.

Phương pháp giải:

Bước 1: Thực hiện tính kết quả các phép tính.

Bước 2: Xác định đường đi theo các phép tính có kết quả bằng 45.

Lời giải chi tiết:

23 x 2 = 46                          15 x 3 = 45

45 + 7 = 52                          75 – 20 = 55

16 x 2 = 32                          75 – 45 = 30

9 x 5 = 45                            75 – 30 = 45

Vậy đường đi tới tòa thành như sau:

close