Toán lớp 3 trang 6 - Ôn tập các số đến 1 000 - SGK Kết nối tri thức

Nêu số và cách đọc số. >, <, = Sắp xếp các số 531, 513, 315, 351 theo thứ tự từ bé đến lớn. Ba con lợn có cân nặng lần lượt là 99 kg, 110 kg và 101 kg

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập 1

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Nêu số và cách đọc số.

Phương pháp giải:

- Hàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba: Dựa vào các số trăm, chục, đơn vị để viết số và đọc số tương ứng.

- Hàng thứ tư: Dựa vào cách đọc số để xác định số trăm, số chục, số đơn vị và viết số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số ?


 

Phương pháp giải:

Bước 1: Quan sát thông tin trên bảng của mỗi chú rùa.

Bước 2: Xác định chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị và viết số tương ứng vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

a) Số?

b) Viết các số 385, 538, 444, 307, 640 thành tổng các trăm, chục và đơn vị.

Phương pháp giải:

a) Xác định chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị rồi viết số có ba chữ số.

b) Viết các số đã cho thành tổng các trăm, chục, đơn vị theo ví dụ mẫu.

Lời giải chi tiết:

a)

b) 385 = 300 + 80 + 5

    538 = 500 + 30 + 8

    444 = 400 + 40 + 4

     307 = 300 + 7

     640 = 600 + 40

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Số ?

Phương pháp giải:

Số liền trước = Số đã cho – 1 đơn vị

Số liền sau = Số đã cho + 1 đơn vị

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Video hướng dẫn giải

a) Số?

Mẫu: Số liền trước của 15 là 14, số liền sau của 15 là 16. Ta có: 14, 15, 16 là ba số liên tiếp; 16, 15, 14 là ba số liên tiếp.

  • Số liền trước của 19 là …., số liền sau của 19 là …
  • Ta có: 18, 19, …. là ba số liên tiếp; 20, 19, … là ba số liên tiếp.

b) Tìm số ở ô có dấu ? để được ba số liên tiếp.

Phương pháp giải:

Số liền trước của một số thì bé hơn số đó một đơn vị.

Số liền sau của một số thì lớn hơn số đó 1 đơn vị.

Lời giải chi tiết:

a) Số liền trước của 19 là 18, số liền sau của 19 là 20.

Ta có: 18, 19, 20 là ba số liên tiếp; 20, 19, 18 là ba số liên tiếp.

b)

Luyện tập 2

Video hướng dẫn giải

Bài 1

>, <, = ?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính kết quả các phép tính

Bước 2: So sánh giá trị ở hai vế rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Đếm thêm 1 đơn vị (hoặc đếm lùi 1 đơn vị) rồi viết số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Sắp xếp các số 531, 513, 315, 351 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn.

b) Từ lớn đến bé.

Phương pháp giải:

Bước 1: So sánh các cặp chữ số cùng hàng từ trái sang phải.

Bước 2: Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.

Lời giải chi tiết:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 315, 351, 513, 531

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 531, 513, 351, 315

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Số?

Ba con lợn có cân nặng lần lượt là 99 kg, 110 kg và 101 kg. Biết lợn trắng nặng nhất và lợn đen nhẹ hơn lợn khoang.

  • Con lợn trắng cân nặng ? kg.
  • Con lợn đen cân nặng ? kg.
  • Con lợn khoang cân nặng ? kg.

Phương pháp giải:

Bước 1: So sánh cân nặng đã cho của ba con lợn.

Bước 2: Số lớn nhất là cân nặng của lợn trắng.

Bước 3: Số nhỏ nhất là cân nặng của lợn đen, còn lại là cân nặng của lợn khoang.

Lời giải chi tiết:

Ta có 99 kg < 101 kg < 110 kg

Biết lợn trắng nặng nhất nên:

  • Con lợn trắng cân nặng 110 kg.

Lợn đen nhẹ hơn lợn khoang nên lợn đen nặng nên:

  •  Con lợn đen cân nặng 99 kg.
  • Con lợn khoang cân nặng 101 kg.

 

close