Toán lớp 5 trang 44 - Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - SGK Kết nối tri thức

Một khu đất dạng hình vuông có độ dài cạnh là 1 617 m. Bác Sáu có 3 tàu đánh cá, bác cần 3 050 l dầu cho mỗi tàu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính.

Phương pháp giải:

Nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm (theo mẫu).

Phương pháp giải:

a) 4 nghìn x 2 = 8 nghìn

     4 000 x 2 = 8 000

b) 3 nghìn x 3 = 9 nghìn

     3 000 x 3 = 9 000

c) 2 nghìn x 4 = 8 nghìn

     2 000 x 4 = 8 000

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Một khu đất dạng hình vuông có độ dài cạnh là 1 617 m. Hỏi chu vi của khu đất đó là bao nhiêu mét?

Phương pháp giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài cạnh nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Độ dài cạnh: 1 617 m

Chu vi mảnh đất hình vuông: … m?

Bài giải

Chu vi của khu đất đó là:

1 617 x 4 = 6 468 (m)

Đáp số: 6 468 m

Luyện tập 1

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính.

Phương pháp giải:

Thực hiện phép nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính. 

 

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Số?

Bác Sáu có 3 tàu đánh cá, bác cần 3 050 $\ell $ dầu cho mỗi tàu. Hỏi bác Sáu cần tất cả bao nhiêu lít dầu cho 3 tàu đánh cá đó?

Phương pháp giải:

Muốn tìm 3 tàu đánh cá cần bao nhiêu lít dầu ta lấy số lít dầu ở 1 tàu nhân với 3.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 tàu: 3 050 lít dầu

3 tàu: … lít dầu?

Bài giải

Bác Sáu cần số lít dầu cho 3 tàu đánh cá là:

3 050 x 3 = 9 150 (lít dầu)

Đáp số: 9 150 lít dầu

Luyện tập 2

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Một sư đoàn có 4 trung đoàn, mỗi trung đoàn có 1 300 người. Sau đó sư đoàn được bổ sung thêm 450 người. Hỏi lúc này, sư đoàn có tất cả bao nhiêu người?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính số người của 4 trung đoàn = Số người của mỗi trung đoàn x 4

Bước 2: Số người của sư đoàn = số người của 4 trung đoàn + số người được bổ sung thêm

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 4 trung đoàn

1 trung đoàn: 1 300 người

Bổ sung thêm: 450 người

Sư đoàn: … người ?

Bài giải

4 trung đoàn có số người là:

1 300 x 4 = 5 200 (người)

Cả sư đoàn có tất cả số người là:

5 200 + 450 = 5 650 (người)

Đáp số: 5 650 người

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số?

Lực sĩ mèo và rùa thi tài.

a) Mỗi bên tạ của mèo cân nặng ? g. Mèo nâng được ? g.

b) Mỗi bên tạ của rùa cân nặng ? g. Rùa nâng được ? g.

Phương pháp giải:

Bước 1: Cân nặng của mỗi bên tạ bằng tổng số cân nặng của đĩa tạ ở mỗi bên tạ.

Bước 2: Cân nặng mèo (hoặc rùa) nâng được bằng cân nặng một bên tạ nhân với 2.

Lời giải chi tiết:

- Lực sĩ mèo:

Mỗi bên tạ của mèo cân nặng số g là 1 000 + 1 000 + 500 + 500 + 100 = 3 100 g.

Mèo nâng được số gam là 3 100 x 2 = 6 200 g.

- Lực sĩ rùa:

Mỗi bên tạ gồm 1 đĩa tạ nặng 1 000 g, 1 đĩa tạ nặng 500 g và 1 đĩa tạ nặng 100 g.

Mỗi bên tạ của rùa cân nặng số g là 1 000 + 500 + 100 = 1 600 g.

Rùa nâng được số gam là 1 600 x 2 = 3 200 g.

Ta điền như sau:

a) Mỗi bên tạ của mèo cân nặng 3 100 g. Mèo nâng được 6 200 g.

b) Mỗi bên tạ của rùa cân nặng 1 600 g. Rùa nâng được 3 200 g.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Tìm chữ số thích hợp.

Phương pháp giải:

Dựa vào quy tắc đặt tính, nhẩm và tìm ra chữ số thích hợp với dấu “?” ở mỗi ô.

Lời giải chi tiết:

close