Lý thuyết: Số có bốn chữ số - SGK Kết nối tri thức

Số gồm 3 nghìn, 4 trăm, 2 chục, 1 đơn vị viết là 3 421 ....

close