Lý thuyết: Phép cộng trong phạm vi 100 000 - SGK Kết nối tri thức

Có 12 547 cây cà phê, có 23 628 cây ca cao. Có tất cả bao nhiêu cây cà phê và cây ca cao?

- 7 cộng 8 bằng 15, viết 5 nhớ 1

- 4 thêm 1 bằng 5; 5 cộng 2 bằng 7, viết 7

- 5 cộng 6 bằng 11, viết 1 nhớ 1

- 2 thêm 1 bằng 3, 3 cộng 3 bằng 6, viết 6

- 1 cộng 2 bằng 3, viết 3

12 547 + 23 628 = 36 175

 

close