Tường thuật câu trần thuật

Câu tường thuật tiếng Anh (hay còn gọi là câu gián tiếp) là một loại câu được sử dụng để thuật lại một sự việc hay lời nói của ai đó. Việc sử dụng câu tường thuật là chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp. Khi chúng ta sử dụng câu tường thuật, chúng ta thay đổi đại từ nhân xưng, thì của động từ, và trạng từ chỉ thời gian.

I. Định nghĩa

Câu tường thuật tiếng Anh (hay còn gọi là câu gián tiếp) là một loại câu được sử dụng để thuật lại một sự việc hay lời nói của ai đó. Việc sử dụng câu tường thuật là chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp.

Ví dụ: “I will fly to Ho Chi Minh City tomorrow.”

(Ngày mai tôi sẽ bay đến thành phố Hồ Chí Minh.)

=> Nam said he world fly to Ho Chi Minh City the following day.

(Nam nói rằng anh ấy sẽ bay đến thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mai.)

II. Những thay đổi trong câu tường thuật

Khi chúng ta sử dụng câu tường thuật, chúng ta thay đổi đại từ nhân xưng, thì của động từ, và trạng từ chỉ thời gian.

1) Đổi đại từ nhân xưng

Câu trực tiếp

Câu tường thuật

(tôi)

he/ she (anh ấy/ cô ấy)

we (chúng tôi)

they (họ)

you (bạn/ các bạn)

I/ we (tôi/ chúng tôi)

mine (… của tôi)

his/ hers (… của anh ấy/ cô ấy)

ours (… của chúng tôi)

theirs (… của họ)

yours (… của bạn/ các bạn)

mine/ ours (… của tôi/ chúng tôi)

my (của tôi)

his/ her (của anh ấy/ cô ấy)

our (của chúng tôi)

their (của họ)

your (của bạn/ các bạn)

my/ our (của tôi/ chúng tôi)

me (tôi)

him/ her (anh ấy/ cô ấy)

us (chúng tôi)

them (họ)

you (bạn/ các bạn)

me/ us (tôi/ chúng tôi)

2) Đổi thì của động từ

Câu trực tiếp

Câu tường thuật

Thì hiện tại đơn: S + V/Vs/es

She said "I am a student".

Thì quá khứ đơn: S + Ved/ V2

She said that she was a student.

Thì hiện tại tiếp diễn: S + am/ is/ are V-ing

He said "I am doing my homework".

Thì quá khứ tiếp diễn: S + was/ were V-ing

He said he was doing his homework.

Thì hiện tại hoàn thành: S + have/has Ved/P2

They said "We have just finished the project."

Thì quá khứ hoàn thành: S + had Ved/P2

They said they had just finished the project.

Thì quá khứ đơn: S + Ved/V2

Lam said "I lost my key yesterday".

Thì quá khứ hoàn thành: S + had Ved/P2

Lam said he had lost his keys the day before

Thì quá khứ tiếp diễn: S + was/ were V-ing

Mai said "It was raining at this time yesterday".

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn: S + had been V-ing

Mai said it had been raining at that time the previous day.

Thì quá khứ hoàn thành: S + had Ved/P2

Linh said "The film had started when I came".

Thì quá khứ hoàn thành: S + had Ved/P2

Linh said the film had started when she had come.

Thì tương lai đơn: S + will V

Long said "The weather will be nice tomorrow."

S + would + V

Long said the weather would be nice the day after.

can

Vy said "My mother can cook very well."

could

Vy said her mother could cook very well.

shall

Nhi said "We shall do this exercise soon."

should

Nhi said they should do that exercise soon.

may

Nam said to me "You may use my pen."

might

Nam told me that I might use his pen.

must

Mr John said "Students must wear uniform at school".

must/ had to

Mr John said students must/ had to wear uniform at school.

3) Đổi trạng từ chỉ thời gian

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

this (này)

that (kia)

these (những… này)

those (những… kia)

here (đây)

there (kia)

ago (trước đây)

before (trước đó)

now (bây giờ)

then (sau đó)

today (hôm nay)

that day (hôm kia)

yesterday (hôm qua)

the day before/ the previous day (hôm kia)

tomorrow (ngày mai)

the day after/ the following day/ the next day (ngày kia)

last week (tuần trước)

the week before/ the previous week (tuần trước đó)

next week (tuần tới)

the week after, the next/following week (tuần tới nữa)

  • Tường thuật câu hỏi Yes/No

    Khi tường thuật câu hỏi, chúng ta thường sử dụng động từ “ask” và trật tự từ như câu trần thuật, và lượt bỏ dấu chấm hỏi. Cấu trúc: S + asked + (O) + if/whether + S + V

  • Tường thuật câu hỏi có từ để hỏi

    Khi tường thuật câu hỏi, chúng ta thường sử dụng động từ “ask” và trật tự từ như câu trần thuật, và lượt bỏ dấu chấm hỏi. Cấu trúc: S + asked + (O) + Wh- Question + S + V

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close