Âm /iː/

Âm /iː/ là một nguyên âm dài. Khi phát âm, lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước. Khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên. Khi phát âm âm này, miệng hơi bè một chút, giống như đang mỉm cười (như cách phát âm chữ cái “i” trong tiếng Việt nhưng kéo dài âm)

1. Giới thiệu âm /iː/

Là nguyên âm dài.

2. Cách phát âm /iː/ 

- Khi phát âm, lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước

- Khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên

- Khi phát âm âm này, miệng hơi bè một chút, giống như đang mỉm cười (như cách phát âm chữ cái “i” trong tiếng Việt nhưng kéo dài âm)

3. Các ví dụ:

sheep /ʃp/ (n): con cừu         

bean /bn/ (n): đậu             

key /k/ (n): chìa khóa       

agree /əˈɡr/ (v): đồng tình, đồng ý   

complete /kəmˈplt/ (v): hoàn thành 

receive /rəˈsv/ (v): nhận được

4. Các dấu hiệu chính tả nhận biết âm /iː/

- Dấu hiệu 1. “e” được phát âm là /i:/ khi đứng trước một phụ âm, tận cùng là âm “e” và trong các từ be, he, she, me…

Ví dụ:

scene /siːn/ (n): phong cảnh

cede /si:d/ (v): nhường, nhượng bộ

- Dấu hiệu 2. “ea” được phát âm là /i:/ khi từ tận cùng là “ea” hoặc “ea” + một phụ âm

Ví dụ:

tea /ti:/ (n): trà

meal /mi:l/ (n): bữa ăn

easy /’i:zɪ/ (adj): dễ dàng

- Dấu hiệu 3. “ee” được phát âm là /i:/

Ví dụ:

three /θri:/ (n): số 3

see /si:/ (v): nhìn, trông, thấy

free /fri:/ (adj): tự do

- Dấu hiệu 4. “ei” được phát âm là /i:/

Ví dụ:

receive /rɪ’si:v/ (v): nhận được

ceiling /’si:lɪŋ/ (n): trần nhà

receipt /rɪ’si:t/ (n): giấy biên lai

- Dấu hiệu 5. “ie” được phát âm là /i:/ khi nó là nguyên âm ở giữa một từ

Ví dụ:

grief /gri:f/: nỗi lo buồn

chief /t∫i:f/: người đứng đầu

believe /bi’li:v/: tin tưởng

 • Âm /ɔː/

  Âm /ɔː/ là nguyên âm dài. Khi phát âm miệng căng, chu lên phía trước. Tròn môi (chúm chím). Ngân khoảng một giây.

 • Âm /uː/

  Âm /uː/ là nguyên âm dài. Cần lấy hơi sâu và đọc kéo dài âm khi đọc. Đồng thời, miệng của bạn sẽ ở trạng thái “chữ o”, đưa môi ra phía trước, miệng hơi căng sang hai bên. Sau đó, hạ từ từ đầu lưỡi xuống và nâng phần cuống lưỡi lên cao rồi giữ nguyên như vậy và phát âm /uː/.

 • Âm /æ/

  Âm /æ/ là nguyên âm ngắn. Mở miệng một nửa giống chữ “a”, một nửa giống chữ “e” trong tiếng Việt. Miệng mở rộng, kéo dài về hai bên và lưỡi đặt thấp. Phát âm ngắn, gọn và hạ dần giọng xuống.

 • Âm /e/

  Âm /e/ là nguyên âm ngắn. Miệng mở như khi đọc chữ “e” trong tiếng Việt. Môi trên và dưới mở rộng, lưỡi đặt thấp và đầu lưỡi chạm hàm răng dưới. Âm phát ra rất ngắn, nhanh và gọn.

 • Âm /ɑː/

  Âm /ɑː/ là nguyên âm dài. Khi phát âm, mở rộng miệng, lưỡi hạ thấp trong khoang miệng, ngân dài hơn chữ “a” thông thường trong tiếng Việt.

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close