Cách phát âm đuôi -ed

Đuôi “-ed” 1. Phát âm là /ɪd / Với các động từ kết thúc bằng âm /t/ hoặc /d/ (theo phiên âm). 2. Phát âm là /t/ Với các động từ kết thúc bằng âm vô thanh như là /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/. 3. Phát âm là /d/ Với các động từ kết thúc bằng các âm còn lại.

Các quy tắc khi phát âm từ có đuôi “-ed”

1. Phát âm là /ɪd/

Với các động từ kết thúc bằng âm /t/ hoặc /d/ (theo phiên âm).

Ví dụ:

wanted /wɔːntɪd/ (v): muốn

needed /niːdɪd/ (v): cần

visited /ˈvɪzɪtɪd/ (v): ghé thăm

decided /dɪˈsaɪdɪdɪd/ (v): quyết định

hated /heɪtɪd/ (v): ghét

2. Phát âm là /t/

Với các động từ kết thúc bằng âm vô thanh như là /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/.

Ví dụ:

stopped /stɑːpt/ (v): dừng lại

cooked /kʊkt/ (v): nấu

danced /dænst/ (v): nhảy múa/ khiêu vũ

jumped /dʒʌmpt/ (v): nhảy

laughed /læft/ (v): cười

3. Phát âm là /d/

Với các động từ kết thúc bằng các âm còn lại.

Ví dụ:

learned /lɜːrnd/ (v): học

smelled /smeld/ (v): ngửi

appeared /əˈpɪrd/ (v): xuất hiện         

played /pleɪd/ (v): chơi

listened /ˈlɪsnd/ (v): nghe

  • Cách phát âm đuôi -s/-es

    Đuôi “-s/-es” 1. Phát âm là /s/ Khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /t/. 2. Phát âm là /iz/ Khi từ có tận cùng là các âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/. Phát âm là /z/ Khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại.

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close