Câu bị động với động từ khuyết thiếu

Cấu trúc chung của câu bị động với động từ khuyết thiếu: S + modals + be Ved/P2 (+by O)

Các động từ khuyết thiếu (modals):

- will: sẽ (thì tương lai đơn)

- am/ is/ are going to: dự định (tương lai gần)

- can/ could/ may/ might: có thể

- must/ have to: phải

- should/ ought to/ had better: nên

 

Câu chủ động

Câu bị động

Cấu trúc

S + modal + V (nguyên thể)

S + modal + be Ved/P2

Ví dụ

Engineers may build a new bridge.

(Các kỹ sư có thể xây một cây cầu mới.)

A new bridge may be built (by engineers).

(Một cây cầu mới có thể được xây bới các kỹ sư.)

  • Câu bị động của các thì cơ bản

    Cấu trúc chung của câu bị động: S + be Ved/V3 (+by O)

  • Tổng quan về câu bị động

    Câu bị động (Passive Voice) là câu mà chủ ngữ là người hay vật chịu tác động của hành động, được sử dụng để nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động của hành động đó. Thì của câu bị động phải tuân theo thì của câu chủ động.

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close