Từ vựng về các môn học tiếng Anh 10

Các môn học trong nhà trường gồm: history, literature, maths, geography, chemistry, physics,...

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close