Trọng âm của từ có nhiều hơn ba âm tiết

Quy tắc 1. Với những hậu tố sau thì trọng âm rơi vào chính những âm tiết chứa nó: -ee, -eer, -ese, -ique, -esque, -ain Quy tắc 2. Các từ có hậu tố là -ic,-ish, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, -idle, -ious, -iar, -ience, -id, -eous, -acy, -ian, -icy -> Trọng âm rơi vào âm tiết liền trước nó Quy tắc 3. Những từ có tận cùng là: -gy, -cy, -ity, -phy, -al, -graphy, -ate -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ dưới lên Quy tắc 4. Khi thêm các hậu tố sau thì trọng âm chính của từ không thay đổi:

Quy tắc 1. Với những hậu tố sau thì trọng âm rơi vào chính những âm tiết chứa nó: -ee, -eer, -ese, -ique, -esque, -ain

Ví dụ:

picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/ (adj): đẹp như tranh

Vietnamese /ˌviːetnəˈmiːz/ (n): tiếng Việt, người Việt Nam

billionaire /ˌbɪljəˈner/ (n): tỷ phú

Ngoại lệ: committee, employee,… có trọng âm không nằm ở các đuôi trên

Quy tắc 2. Các từ có hậu tố là -ic,-ish, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, -idle, -ious, -iar, -ience, -id, -eous, -acy, -ian, -icy -> Trọng âm rơi vào âm tiết liền trước nó

Ví dụ:

variety /vəˈraɪəti/ (n): sự đa dạng

magician /məˈdʒɪʃn/ (n): ảo thuật gia

hideous /ˈhɪdiəs/ (adj): xấu xí, ghê rợn

privacy /ˈpraɪvəsi/ (n): sự riêng tư

Quy tắc 3. Những từ có tận cùng là: -gy, -cy, -ity, -phy, -al, -graphy, -ate -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ dưới lên

Ví dụ:

international /ˌɪntəˈnæʃnəl/ (adj): mang tầm quốc tế

technology /tekˈnɑːlədʒi/ (n): công nghệ

choreography /ˌkɔːriˈɑːɡrəfi/ (n): biên đạo

negotiate /nɪˈɡəʊʃieɪt/ (v): đàm phán

immediate /ɪˈmiːdiət/ (adj): ngay lập tức

geography /dʒiˈɑːɡrəfi/ (n): địa lý

Quy tắc 4. Khi thêm các hậu tố sau thì trọng âm chính của từ không thay đổi: -ment, -ship, -hood, -ing, -ful, -able, -ous, -less -ness, -er/or

Ví dụ:

move – movement /ˈmuːvmənt/ (n): chuyển động

meaning – meaningful /ˈmiːnɪŋfl/ (adj): có ý nghĩa

humor – humorous /ˈhjuːmərəs/ (adj): hài hước

 • Trọng âm của danh từ ghép

  Quy tắc nhấn trọng âm của danh từ ghép?

 • Trọng âm của từ có tiền tố

  Quy tắc: Hầu như các tiền tố đều không nhận trọng âm (co-, ex-, micro-, multi-, over-, post-, re-, semi, under-)

 • Trọng âm của từ có ba âm tiết

  I. Động từ 1. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 nếu âm tiết thứ 3 có nguyên âm ngắn và kết thúc bằng 1 phụ âm. 2. Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất nếu âm tiết thứ 3 là nguyên âm đôi hay kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên. 3. Trọng âm rơi vào âm tiết cuối khi: II. Tính từ 1. Tính từ có âm tiết thứ nhất là /ə/ hay/i/ thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. 2. Âm tiết cuối là nguyên âm ngắn và âm tiết thứ hai là nguyên âm dài thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. III. Danh từ 1. Trọng âm rơi vào âm tiết

 • Trọng âm của từ có hai âm tiết có chính tả giống nhau

  Nhiều từ tiếng Anh có 2 âm tiết có chính tả giống nhau thì: + danh từ thường nhấn trọng âm 1 + động từ thường nhấn trọng âm 2. Chú ý: Không phải lúc nào cũng thay đổi trọng âm của từ với cả danh từ và động từ.

 • Trọng âm của động từ có hai âm tiết

  Đa số các động từ có 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close