Cách phát âm đuôi -s/-es

Đuôi “-s/-es” 1. Phát âm là /s/ Khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /t/. 2. Phát âm là /iz/ Khi từ có tận cùng là các âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/. Phát âm là /z/ Khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại.

Các quy tắc khi phát âm từ có đuôi “-s/-es”

1. Phát âm là /s/

Khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /t/.

Mẹo ghi nhớ: “Thời phong kiến phương Tây”

Ví dụ:                                 

units /ˈjuːnɪts/ (n): đơn vị, thành phần           

stops /stɑːps/ (v): dừng lại  

topics /ˈtɑːpɪks/ (n): chủ đề

laughs /læfs/ (v): cười phá lên           

months /mʌnθs/ (n): tháng

2. Phát âm là /ɪz/

- Khi từ có tận cùng là các âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/.

- Thường có tận cùng là các chữ cái sh, ce, s, ss, z, ge, ch, x…

Ví dụ:

watches /wɑːtʃɪz/ (v): xem  

washes /wɑːʃɪz/ (v): rửa     

changes /ˈtʃeɪndʒɪz/ (v): thay đổi       

classes /klæsɪz/ (n): lớp học

3. Phát âm là /z/

Khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại.

Ví dụ:

plays /pleɪz/ (v): chơi         

hugs /hʌgz/ (v): ôm ấp

bags /bægz/ (n): túi, cặp     

  • Cách phát âm đuôi -ed

    Đuôi “-ed” 1. Phát âm là /ɪd / Với các động từ kết thúc bằng âm /t/ hoặc /d/ (theo phiên âm). 2. Phát âm là /t/ Với các động từ kết thúc bằng âm vô thanh như là /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/. 3. Phát âm là /d/ Với các động từ kết thúc bằng các âm còn lại.

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close