Từ vựng về cơ sở vật chất trường học tiếng Anh 10

Các cơ sở vật chất trong nhà trường gồm: library, lab, gym, playground, computer room, classroom, hall, school yard, school garden,...

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close