Trọng âm của từ có tiền tố

Quy tắc: Hầu như các tiền tố đều không nhận trọng âm (co-, ex-, micro-, multi-, over-, post-, re-, semi, under-)

Quy tắc: Hầu như các tiền tố đều không nhận trọng âm (co-, ex-, micro-, multi-, over-, post-, re-, semi, under-)

Ví dụ:

cooperate /kəʊˈɒpəreɪt/ (v): hợp tác

ex-service/ˌeks ˈsɜːvɪs/ (n): dịch vụ cũ

microphone /ˈmaɪkrəfəʊn/ (n): mic

multitask /ˌmʌltiˈtɑːsk/ (v): làm nhiều việc cùng một lúc

overcrowded /ˌəʊvəˈkraʊdɪd/ (adj): quá đông đúc

postgraduate/ˌpəʊstˈɡrædʒuət/ (n): sau đại học

repetitive /rɪˈpetətɪv/ (adj): lặp đi lặp lại

semicolon /ˌsemiˈkəʊlən/ (n): dấu chấm phẩy (;)

undervalue /ˌʌndəˈvæljuː/ (v): đánh giá thấp

 • Trọng âm của danh từ ghép

  Quy tắc nhấn trọng âm của danh từ ghép?

 • Trọng âm của từ có nhiều hơn ba âm tiết

  Quy tắc 1. Với những hậu tố sau thì trọng âm rơi vào chính những âm tiết chứa nó: -ee, -eer, -ese, -ique, -esque, -ain Quy tắc 2. Các từ có hậu tố là -ic,-ish, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, -idle, -ious, -iar, -ience, -id, -eous, -acy, -ian, -icy -> Trọng âm rơi vào âm tiết liền trước nó Quy tắc 3. Những từ có tận cùng là: -gy, -cy, -ity, -phy, -al, -graphy, -ate -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ dưới lên Quy tắc 4. Khi thêm các hậu tố sau thì trọng âm chính của từ không thay đổi:

 • Trọng âm của từ có ba âm tiết

  I. Động từ 1. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 nếu âm tiết thứ 3 có nguyên âm ngắn và kết thúc bằng 1 phụ âm. 2. Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất nếu âm tiết thứ 3 là nguyên âm đôi hay kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên. 3. Trọng âm rơi vào âm tiết cuối khi: II. Tính từ 1. Tính từ có âm tiết thứ nhất là /ə/ hay/i/ thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. 2. Âm tiết cuối là nguyên âm ngắn và âm tiết thứ hai là nguyên âm dài thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. III. Danh từ 1. Trọng âm rơi vào âm tiết

 • Trọng âm của từ có hai âm tiết có chính tả giống nhau

  Nhiều từ tiếng Anh có 2 âm tiết có chính tả giống nhau thì: + danh từ thường nhấn trọng âm 1 + động từ thường nhấn trọng âm 2. Chú ý: Không phải lúc nào cũng thay đổi trọng âm của từ với cả danh từ và động từ.

 • Trọng âm của động từ có hai âm tiết

  Đa số các động từ có 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close