Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2 được dùng để diễn tả điều giả định không có thật hoặc trái ngược với hiện tại. Cấu trúc: If + S + Ved/V2, S + would/ could + V

1. Câu điều kiện loại 2 là gì?

Câu điều kiện loại 2 là loại câu dùng để diễn tả một hành động hoặc một sự việc có thể sẽ không xảy ra trong tương lai dựa vào một điều kiện không có thật ở hiện tại.

2. Công thức

If + S + V-ed/V2 (quá khứ đơn), S  + would/could/ + V

Ví dụ: If I had a lot of money, I would travel around the world.

(Nếu tôi có nhiều tiền, tôi sẽ du lịch khắp thế giới.)

3. Cách dùng

- Dùng để diễn tả một hành động, sự việc có thể sẽ không xảy ra trong tương lai.

If I were rich, I would buy that car.

(Nếu tôi giàu có, tôi sẽ mua chiếc xe đó.)

- Dùng để khuyên bảo, đề nghị hoặc yêu cầu.

Ví dụ: If I were you, I wouldn't buy it.

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không mua nó.)

4. Biến thể của Câu điều kiện loại 2

4.1. Biến thể mệnh đề chính

If + Thì quá khứ đơn, S + would/could/might/had to... + be + V-ing

Ví dụ: If it were Monday, I would be working at the company.

(Nếu hôm nay là thứ Hai, tôi sẽ đang làm việc ở công ty.)

4.2. Biến thể mệnh đề if

If + thì quá khứ tiếp diễn, S + would/could + V

Ví dụ: If it were raining, I would stay at home.

(Nếu trời mưa, tôi sẽ ở nhà.)

4.3. Rút gọn câu điều kiện loại 2

If + S + Ved/V2, S + would/ could + V = Were + S + to V, S + would/ could + V

Ví dụ: If she were here, she could help me. = Were she here, she could help me.

(Nếu cô ấy ở đây, cô ấy có thể giúp tôi.)

If he knew the truth, he wouldn’t forgive you. = Were he to know the truth, he wouldn’t forgive you.

(Nếu anh ấy biết sự thật, anh ấy sẽ không tha lỗi cho bạn đâu.)

  • Câu điều kiện loại 1

    Câu điều kiện loại 1 được sử dụng để nói về những điều có thể xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai. Cấu trúc: If + S + V (hiện tại đơn), Subject + will/won’t + V (tương lai đơn)

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close