Tiếng Anh 8 Vocabulary Expansion Unit 3

Write the correct forms of the words in brackets. Choose the correct options.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Write the correct forms of the words in brackets.

(Viết dạng đúng của các từ trong ngoặc.)

1 It is                to hunt for many birds in spring. (LEGAL)

2 Pollution is                to animals and plants. (HARM)

3 This animal is           and soon there won't be any left. (APPEAR)

4 You have to pay money to go                       in this forest. (HUNT)

5 The                of habitat means animals are losing their homes. (LOSE)

6 Lily is so                   ! She can make art from recycled materials. (CREATE)

7 The hippo is one of the most                        animals in Africa. (DANGER)

Phương pháp giải:

 Phân biệt từ loại

Lời giải chi tiết:

1 It is illegal to hunt for many birds in spring.

(Việc săn bắt nhiều loài chim vào mùa xuân là bất hợp pháp.)

Giải thích: sau động từ tobe là tính từ -> illegal

2 Pollution is harmful to animals and plants.

(Ô nhiễm có hại cho động vật và thực vật.)

Giải thích: sau động từ tobe là tính từ -> harmful

3 This animal is disappearing and soon there won't be any left.

(Con vật này đang biến mất và chẳng bao lâu nữa sẽ không còn con nào nữa.)

Giải thích: thì hiện tại tiếp diễn, sau động từ tobe là động từ thêm ing -> disappearing

4 You have to pay money to go hunting in this forest.

(Bạn phải trả tiền để đi săn trong khu rừng này.)

Giải thích: sau động từ là danh từ làm tân ngữ -> hunting

5 The loss of habitat means animals are losing their homes.  

(Mất môi trường sống đồng nghĩa với việc động vật mất nhà ở.)

Giải thích: sau mạo từ ‘the’ là danh từ -> loss

6 Lily is so creative ! She can make art from recycled materials.  

(Lily sáng tạo quá! Cô ấy có thể làm nghệ thuật từ vật liệu tái chế.)

Giải thích: sau động từ tobe là tính từ -> creative

7 The hippo is one of the most endangered animals in Africa.

(Hà mã là một trong những động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất ở Châu Phi.)

Giải thích: sau mạo từ ‘the’ và trước danh từ ‘animals’ là tính từ -> endangered

Bài 2

Choose the correct options.

(Chọn những đáp án đúng.)

8 Unfortunately, the                 killed the elephant.

A hunt

B hunting

C hunts

D hunter

9 We need to help the panda because they are in                   .

A danger

B dangerous

C endanger

D endangered

10 Be                           ! You're going to fall off the ladder!

A care

B careful

C caring

D careless

Phương pháp giải:

 Phân biệt từ loại

Lời giải chi tiết:

8 Unfortunately, the hunter killed the elephant.

(Thật không may, người thợ săn đã giết con voi.)

Giải thích: sau mạo từ ‘the’ là danh từ -> hunter

9 We need to help the panda because they are in danger.

(Chúng ta cần giúp gấu trúc vì chúng đang gặp nguy hiểm.)

Giải thích: sau in cần 1 danh từ -> danger

10 Be careful! You're going to fall off the ladder!

(Hãy cẩn thận! Bạn sẽ ngã khỏi thang đấy!)

Giải thích: sau động từ tobe là tính từ, câu mang ý nghĩa cẩn thận -> careful

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close