Tiếng Anh 8 Unit 2 2d. Everyday English

1. Complete the dialogue with the sentences (A-E). There is one extra sentence. 2. Take roles and read out the dialogue. 3. Act out a dialogue similar to the one in Exercise 1. Use the news headline and follow the diagram. Listen and pay attention to the intonation. Practise saying them with a partner.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Narrating an accident (Tường thuật một vụ tai nạn)

1. Complete the dialogue with the sentences (A-E). There is one extra sentence.

(Nhìn vào những bức tranh. Đó là những thiên tai nào? Nghe và đọc để tìm hiểu.)

Penny: Hi, John. 1)               

John: You won't believe it, but I was there.

Penny: Really? 2)                  

John: My dad was driving me to school. We were waiting at the traffic lights when we heard a loud noise.

Penny: Oh dear! 3)                

John: I was terrified! Two cars crashed into each other.

Penny: 4)                               

John: Unluckily, the drivers were injured and the crash destroyed the cars.

Penny: How awful! You were very lucky because nothing happened to you.

John: I know. What an awful crash!

A. How did you feel?

(Bạn cảm thấy thế nào?)

B. What exactly happened?

(Chính xác chuyện gì đã xảy ra?)

C. Was everyone OK?

(Mọi người đều ổn chứ?)

D. The ambulance took them to hospital.

(Xe cứu thương đang mang họ đến bệnh viện.)

E. Did you hear about the car crash in Hall Street?

(Bạn có nghe về vụ đâm xe ở Hall Street không?)

Lời giải chi tiết:

1. E

2. B

3. A

4. C

Penny: Hi, John. 1) Did you hear about the car crash in Hall Street?

John: You won't believe it, but I was there.

Penny: Really? 2) What exactly happened?

John: My dad was driving me to school. We were waiting at the traffic lights when we heard a loud noise.

Penny: Oh dear! 3) How did you feel?

John: I was terrified! Two cars crashed into each other.

Penny: 4) Was everyone okay?

John: Unluckily, the drivers were injured and the crash destroyed the cars.

Penny: How awful! You were very lucky because nothing happened to you.

John: I know. What an awful crash!

Tạm dịch:

Penny: Chào John. Cậu có nghe về vụ đâm xe ở phố Hall không?

John: Bạn sẽ không tin đâu, nhưng tớ đã ở đó.

Penny: Thật sao? Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?

John: Bố tớ đang chở tớ đến trường. Chúng tớ đang đợi ở cột đèn giao thông thì nghe thấy một tiếng động lớn.

Penny: Ôi trời. Bạn cảm thấy thế nào?

John: Tớ đã rất sợ hãi. Hai chiếc xe đâm vào nhau.

Penny: Mọi người có ổn không?

John: Thật không may. Các tài xế bị thương và vụ tai nạn đã phá hủy những chiếc xe.

Penny: Thật kinh khủng! Bạn đã rất may mắn vì không có gì xảy ra với bạn.

John: Tớ biết. Thật là một vụ tai nạn khủng khiếp!

Bài 2

2. Take roles and read out the dialogue.

(Nhập vai và đọc đoạn hội thoại.)

Bài 3

3. Act out a dialogue similar to the one in Exercise 1. Use the news headline and follow the diagram.

(Thực hành một đoạn hội thoại tương tự như trong Bài tập 1. Sử dụng tiêu đề tin tức và làm theo sơ đồ hướng dẫn.)

Lời giải chi tiết:

Lucy: Hey Mark. Did you hear about the car crash into Toy Shop in Henry Street?

(Chào Mark. Bạn có nghe gì về vụ đâm xe vào Cửa hàng Đồ chơi ở Phố Henry không?)

Mark: You’ll never guess, but I was there.

(Bạn sẽ không bao giờ đoán được đâu, nhưng tớ đã ở đó đấy.)

Lucy: Seriously? What exactly happened?

(Nghiêm túc chứ? Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?)

Mark: I was driving to the library. I was waiting at the traffic lights when I heard a loud noise.

(Lúc ấy tớ đang lái xe đến thư viện. Tớ đang đợi đèn giao thông thì nghe thấy một tiếng động lớn.)

Lucy: Oh no! How did you feel?

(Ôi không! Bạn cảm thấy thế nào?)

Mark: I was terrified. A car crashed into Toy Shop.

(Tớ đã rất sợ hãi. Một chiếc ô tô đã đâm vào Cửa hàng Đồ chơi.)

Lucy: Was everyone okay?

(Mọi người có ổn không?)

Mark: Luckily. The driver and everyone inside were safe. But the crash destroyed the car.

(May mắn thay. Tài xế và mọi người bên trong đều an toàn. Nhưng vụ tai nạn đã phá hủy chiếc xe.)

Lucy: How terrible! You were very lucky because nothing happened to you.

(Thật tồi tệ! Bạn đã rất may mắn vì không có gì xảy ra với bạn.)

Mark: I know. What an awful crash!

(Tớ biết. Thật là một vụ tai nạn khủng khiếp!)

Pronunciation

Expressing shock/surprise (Thể hiện sự bất ngờ/ ngạc nhiên)

Listen and pay attention to the intonation. Practise saying them with a partner.

(Nghe và chú ý đến ngữ điệu. Thực hành nói chúng với một bạn cặp của em.)


1. Really? (Thật à?) 

2. Seriously? (Nghiêm túc chứ?)

3. Oh dear! (Ôi trời!)

4. Oh no! (Ôi không!)

5. How awful! (Thật tồi tệ làm sao!)

6. How terrible! (Thật kinh khủng làm sao!)

7. What an awful crash! (Thật là vụ va chạm thảm khốc!)                                                      

8. What a terrible fire! (Thật là vụ hỏa hoạn kinh khủng!)

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 2e. Grammar

  1. Write the sentences in the negative form of the Past Continuous. 2. Put the verbs in brackets into the Past Continuous. 3. Use the ideas in Exercise 1 and your own ideas to ask and answer as in the example. 4. Put the verbs in brackets into the Past Simple or the Past Continuous. 5. Put the verbs in brackets into the Past Simple or the Past Continuous.

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 2f. Skills

  1. Look at the pictures and put them in the order of the story. 2. Read the text and answer the questions (1-5). 3. Imagine you experienced the volcanic eruption in the text. Use the questions in Exercise 2 and your own questions to ask and answer about the disaster with your partner. 4 a) Listen and repeat. b) Use the words in Exercise 4a and the Past Simple to complete the sentences (1-6). 5. Listen to an interview about a natural disaster and decide if the statements (1-5) are R (right) or W

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 2. CLIL

  1. Look at the pictures and read the title of the text. What do you think text is about? 2. Read the text and answer the questions (1-5). Write A or B. 3. Collect information about a natural disaster in your country. Include when it happened and what effects there were. Present it to the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 2. Progress Check

  1. Choose the correct options. 2. Fill in each gap with blew, hit, killed, overflowed or destroyed. 3. Complete the text with the verbs from the list in the Past Simple or the Past Continuous. 4. Put the verbs in brackets into the Past Simple or the Past Continuous. 5. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 2c. Vocabulary

  1. Listen and repeat. 2 a) Listen and repeat. b) Choose the correct options. 3. Listen to an interview about a plane crash and complete the gaps (1-4). 4. Imagine you experienced the plane crash in Exercise 3. Tell your partner what happened and how you felt.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close