Tiếng Anh 8 Going Green 3

1 Look at the pictures and read the title of the text. What do you think the text is about? 2 Match the headings (A-E) to the paragraphs (1-4). There is one extra heading. 3 With a partner, plan an environmental programme for your class. Present your programme to the class.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Look at the pictures and read the title of the text. What do you think the text is about? Listen and read to find out.

(Nhìn vào những bức tranh và đọc tiêu đề của văn bản. Em nghĩ văn bản nói về điều gì? Nghe và đọc để tìm ra.)


 

 

Lời giải chi tiết:

I think the text is about how student’s knowledge about environment pollution and what they did to protect environment.

(Em nghĩ rằng văn bản nói về cách học sinh hiểu biết về ô nhiễm môi trường và những gì họ đã làm để bảo vệ môi trường.)

Bài 2

2 Match the headings (A-E) to the paragraphs (1-4). There is one extra heading.

(Nối các tiêu đề (A-E) với các đoạn văn (1-4). Có một tiêu đề phụ.)

A School Recycling Programmes

(Chương trình tái chế tại trường học)

B Clean-up Days

(Ngày Dọn Dẹp)

C Environmental Projects

(Dự án môi trường)

D After-school Programmes

(Các chương trình sau giờ học)

E School Gardens

(Vườn trường)

Phương pháp giải:

ECO-FRIENDLY Students

All around the world, students today are finding ways to help the planet. Read on to learn more.

Students can organise clean-up days to pick up rubbish on the beaches or in the parks. They can plant trees in the parks or in the school playing fields, too. It's a great way to help the planet and spend time with friends.

Students can learn how to take care of the planet when they take care of a school garden. They will understand more about nature and how important it is to have clean water and air.

If we don't stop making so much rubbish, there will be more pollution. That's why school recycling programmes can make a difference. Students collect things at school and recycle them instead of throwing them away.

Students need to learn before they can help the planet. When students do an environmental project, they will understand the problems and find solutions for them.

Tạm dịch:

HỌC SINH THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Trên khắp thế giới, học sinh ngày nay đang tìm cách giúp đỡ hành tinh này. Đọc để tìm hiểu thêm.

Học sinh có thể tổ chức những ngày dọn dẹp để nhặt rác trên bãi biển hoặc trong công viên. Họ cũng có thể trồng cây trong công viên hoặc trong sân chơi của trường. Đó là một cách tuyệt vời để giúp đỡ hành tinh và dành thời gian với bạn bè.

Học sinh có thể học cách chăm sóc hành tinh khi chăm sóc vườn trường. Các em sẽ hiểu thêm về thiên nhiên và tầm quan trọng của việc có nước sạch và không khí.

Nếu chúng ta không ngừng tạo ra quá nhiều rác, sẽ có nhiều ô nhiễm hơn. Đó là lý do tại sao các chương trình tái chế của trường học có thể tạo nên sự khác biệt. Học sinh thu thập mọi thứ ở trường và tái chế chúng thay vì vứt chúng đi.

Học sinh cần phải học trước khi họ có thể giúp đỡ hành tinh này. Khi học sinh làm một dự án về môi trường, các em sẽ hiểu vấn đề và tìm ra giải pháp cho chúng.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3 With a partner, plan an environmental programme for your class. Present your programme to the class.

(Cùng với một bạn học, lên kế hoạch cho một chương trình môi trường cho lớp học của em. Trình bày chương trình của em trước lớp.)

Think about:

(Nghĩ về)

⚫ what you are going to do

(em sẽ làm gì)

⚫how the programme can help the environment

(chương trình sẽ giúp ích cho môi trường như thế nào)

⚫ when/where the programme is going to take place

(thời gian/địa điểm chương trình sẽ diễn ra)

Lời giải chi tiết:

Hi everyone!

We are breathing the air which is full of pollution every day. And that will make your heath is worse and worse. So I planed an environmental programme to help and I will show you today.

This programme is Earth Hour. On this programme, we will try to turn off all the light bulb that we don’t use or before we leave the room. Or we will reduce the time we turn on air- conditional or the other electric devides. This programme is going to take place on this Friday and for all day long. With this, we can reduce wasted energy, reduce CO2 emissions, reduce greenhouse effect, fight climate change.

Tạm dịch:

Chào mọi người!

Chúng ta đang hít thở bầu không khí đầy ô nhiễm hàng ngày. Và điều đó sẽ làm cho sức khỏe của bạn ngày càng tệ hơn. Vì vậy, tớ đã lên kế hoạch cho một chương trình môi trường để giúp đỡ và tớ sẽ cho các bạn biết về nó hôm nay.

Chương trình này là Giờ trái đất. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cố gắng tắt tất cả các bóng đèn mà chúng ta không sử dụng hoặc trước khi rời khỏi phòng. Hoặc chúng ta sẽ giảm thời gian bật điều hòa hoặc các thiết bị điện khác. Chương trình này sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần này và kéo dài cả ngày. Với chương trình này, chúng ta sẽ giảm được năng lượng lãng phí, giảm phát thải CO2, giảm hiệu ứng nhà kính, chống biến đổi khí hậu.

  • Tiếng Anh 8 Going Green 2

    1 How is climate change related to the ice caps? 2 Read the text and decide if the statements (1-5) are R(right), W(wrong) or DS (doesn't say). 3 Do a science project to understand climate change.

  • Tiếng Anh 8 Going Green 1

    1 Look at the pictures and read the title of the text. What do you think the text is about? 2 Do the quiz. Then read the text and check your answers. 3 Think of ways you can help the environment where you live. Create a poster and present it to the class. Include what you can do to help and how the ways will help the environment.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close