Tiếng Anh 8 Unit 5 5b. Grammar

1 Fill in each gap with can (x3), can't, could, couldn't, should or shouldn't. 2 Write sentences and tell your partner something you .. 3 Choose the correct options. 4 Choose the correct options. 5 Ask and answer about your school life using modals.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Modals

1 Fill in each gap with can (x3), can't, could, couldn't, should or shouldn't.

(Điền vào chỗ trống với can (x3), can't, could, could not, should hoặc should't.)

1 A: You                      study harder if you want to pass the exam.

B: I know.                    you help me with maths exercises?

2 A: Wendy                  sing very well. She's in the school band.

B: Yes, but she             play the piano. She's going to take piano lessons online.

3 A:                  we play video games, Mum?

B: You know the rules, boys! Finish your homework first!

4 A: I                swim when I was ten. I was afraid of water.

B: Oh, really?

5 A: We                        stay up late.

B: You are right. We have lessons tomorrow morning.

6 A: Did you do any sports at school, Grandpa?

B: Yes, I                       run very fast and won a running race.

Phương pháp giải:

Modals + V nguyên mẫu

can/can't-could/couldn't

Sự cho phép

Lời yêu cầu

Khả năng

Khả năng trong hiện tại

Khả năng trong quá khứ

Should/shouldn't

Lời khuyên/Khuyến nghị

Lời giải chi tiết:

1 A: You should study harder if you want to pass the exam.

(Bạn nên học chăm chỉ hơn nếu bạn muốn vượt qua kỳ thi.)

B: I know. Can you help me with maths exercises?

(Tớ biết. Bạn có thể giúp tớ với các bài tập toán không?)

Giải thích: Câu đầu thể hiện lời khuyên nên làm gì. Câu thứ hai thể hiện lời yêu cầu -> should/ Can

2 A: Wendy can sing very well. She's in the school band.

(Wendy hát rất hay. Cậu ấy ở trong ban nhạc của trường.)

B: Yes, but she can’t play the piano. She's going to take piano lessons online.

(Đúng vậy, nhưng cậu ấy không thể chơi piano. Cậu ấy sẽ tham gia các lớp học piano trực tuyến.)

Giải thích: hai câu đều thể hiện khả năng trong hiện tại của nhân vật -> can/can’t

3 A: Can we play video games, Mum?

(Chúng con chơi trò chơi điện tử được không mẹ?)

B: You know the rules, boys! Finish your homework first!

(Các con biết các quy tắc rồi đấy! Hoàn thành bài tập về nhà của các con trước!)

Giải thích: câu hỏi xin sự cho phép -> Can

4 A: I couldn’t swim when I was ten. I was afraid of water.

(Tớ không biết bơi khi tớ mười tuổi. Tớ sợ nước.)

B: Oh, really?

(Ồ, thật sao?)

Giải thích: câu thể hiện khả năng của một người trong quá khứ -> couldn’t

5 A: We shouldn’t stay up late.

(Chúng ta không nên thức khuya.)

B: You are right. We have lessons tomorrow morning.

(Bạn nói đúng. Chúng ta có tiết học vào sáng mai.)

Giải thích: câu thể hiện lời khuyên không nên làm gì ->shouldn’t

6 A: Did you do any sports at school, Grandpa?

(Ông có chơi môn thể thao nào ở trường không, ông?)

B: Yes, I could run very fast and won a running race.

(Có, ông có thể chạy rất nhanh và giành chiến thắng trong cuộc thi chạy.)

 

Giải thích: câu thể hiện khả năng của một người trong quá khứ -> could

1 A: You should study harder if you want to pass the exam.

(Bạn nên học chăm chỉ hơn nếu bạn muốn vượt qua kỳ thi.)

B: I know. Can you help me with maths exercises?

(Tớ biết. Bạn có thể giúp tớ với các bài tập toán không?)

Giải thích: Câu đầu thể hiện lời khuyên nên làm gì. Câu thứ hai thể hiện lời yêu cầu -> should/ Can

2 A: Wendy can sing very well. She's in the school band.

(Wendy hát rất hay. Cậu ấy ở trong ban nhạc của trường.)

B: Yes, but she can’t play the piano. She's going to take piano lessons online.

(Đúng vậy, nhưng cậu ấy không thể chơi piano. Cậu ấy sẽ tham gia các lớp học piano trực tuyến.)

Giải thích: hai câu đều thể hiện khả năng trong hiện tại của nhân vật -> can/can’t

3 A: Can we play video games, Mum?

(Chúng con chơi trò chơi điện tử được không mẹ?)

B: You know the rules, boys! Finish your homework first!

(Các con biết các quy tắc rồi đấy! Hoàn thành bài tập về nhà của các con trước!)

Giải thích: câu hỏi xin sự cho phép -> Can

4 A: I couldn’t swim when I was ten. I was afraid of water.

(Tớ không biết bơi khi tớ mười tuổi. Tớ sợ nước.)

B: Oh, really?

(Ồ, thật sao?)

Giải thích: câu thể hiện khả năng của một người trong quá khứ -> couldn’t

5 A: We shouldn’t stay up late.

(Chúng ta không nên thức khuya.)

B: You are right. We have lessons tomorrow morning.

(Bạn nói đúng. Chúng ta có tiết học vào sáng mai.)

Giải thích: câu thể hiện lời khuyên không nên làm gì ->shouldn’t

6 A: Did you do any sports at school, Grandpa?

(Ông có chơi môn thể thao nào ở trường không, ông?)

B: Yes, I could run very fast and won a running race.

(Có, ông có thể chạy rất nhanh và giành chiến thắng trong cuộc thi chạy.)

Giải thích: câu thể hiện khả năng của một người trong quá khứ -> could

Bài 2

2 Write sentences and tell your partner something you ..

(Viết các câu và nói với bạn cặp của em một cái gì đó em ...)

1 ask permission from your teachers/parents.

(xin phép giáo viên/cha mẹ của em.)

2 ask your partner to help you in the classroom

(yêu cầu bạn của em giúp em trong lớp học)

3 can/can’t do in the exams.

(có thể/không thể làm trong các kỳ thi.)

4 can/can't do very well.

(có thể/không thể làm rất tốt.)

5 could/couldn't do when you were six.

(có thể/không thể làm khi em 6 tuổi.)

6 should/shouldn't do to get better grades.

(điều nên/không nên làm để đạt điểm cao hơn.)

Phương pháp giải:

 

Modals + V nguyên mẫu

can/can't-could/couldn't

Sự cho phép

Lời yêu cầu

Khả năng

Khả năng trong hiện tại

Khả năng trong quá khứ

Should/shouldn't

Lời khuyên/Khuyến nghị

Lời giải chi tiết:

1 Can I go to the movie theater with my friends tonight, Mum?

(Tối nay con đi xem phim với bạn được không mẹ?)

2 Can you help me with my English exercises?

(Bạn có thể giúp tớ với bài tập tiếng Anh của tớ không?)

3 You can’t use smartphone in the exam.

(Bạn không được sử dụng điện thoại thông minh trong kỳ thi.)

4 I can’t swim very well.

(Tớ bơi không giỏi lắm.)

5 I could run very fast when I was six.

(Tớ có thể chạy rất nhanh khi tớ sáu tuổi.)

6 You should study harder to get better grades.

(Bạn nên học chăm chỉ hơn để đạt điểm cao hơn.)

Bài 3

3 Choose the correct options.

(Chọn những đáp án đúng.)

1 Students have to/must fill in a form to join the music club. It’s a rule.

2 I must/mustn't improve my computer skill. I want to become an IT technician in the future.

3 You don't have to/mustn't pick me up after school. I'm getting a ride home with Susan's mum.

4 A: How was your weekend, Sally?

B: Nothing special. I have to/had to do research for my presentation.

5 A: You don't have to/mustn't run in the school halls, children!

B: Sorry, Miss. We're late for our next class.

6 A: How was your presentation yesterday?

B: I mustn't/didn't have to give my presentation because my school organized a clean-up day.

Phương pháp giải:

Modals + V nguyên mẫu

must/have to/don't have to - had to/didn't have to

must: nghĩa vụ, nhiệm vụ phải làm

have to/had to: luật lệ phải làm theo, điều cần thiết phải làm

don't have to/didn't have to: điều không cần thiết phải làm

mustn’t

Điều bị cấm, không được làm

Lời giải chi tiết:

1 Students have to fill in a form to join the music club. It’s a rule.

(Học sinh phải điền vào một mẫu đơn để tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Đó là quy tắc.)

Giải thích: đây là quy tắc được đặt ra và phải tuân theo -> have to

2 I must improve my computer skill. I want to become an IT technician in the future.

(Tôi phải cải thiện kỹ năng máy tính của mình. Tôi muốn trở thành một kỹ thuật viên CNTT trong tương lai.)

Giải thích: đây là nhiệm vụ của bản thân cần phải làm -> must

3 You don't have to pick me up after school. I'm getting a ride home with Susan's mum.

(Bạn không cần phải đón tớ sau giờ học đâu. Tớ sẽ đi nhờ xe về nhà với mẹ của Susan.)

Giải thích: đây là điều không cần thiết phải làm -> don’t have to

4 A: How was your weekend, Sally?

(Cuối tuần của bạn thế nào, Sally?)

B: Nothing special. I had to do research for my presentation.

(Không có gì đặc biệt. Tớ đã phải làm nghiên cứu cho bài thuyết trình của tớ.)

Giải thích: đây là điều cần thiết phải làm và ở thì quá khứ -> had to

5 A: You mustn't run in the school halls, children!

(Các em không được chạy trong sảnh trường!)

B: Sorry, Miss. We're late for our next class.

(Xin lỗi, thưa cô. Chúng em bị trễ giờ học tiếp theo.)

Giải thích: đây là điều đi ngược lại luật, bị cấm không được làm -> mustn’t

6 A: How was your presentation yesterday?

(Bài thuyết trình của bạn hôm qua thế nào?)

B: I didn't have to give my presentation because my school organized a clean-up day.

(Tớ không phải thuyết trình vì trường tớ đã tổ chức một ngày dọn dẹp.)

Giải thích: đây là điều không cần thiết phải làm trong quá khứ -> didn't have to

Bài 4

4 Choose the correct options.

(Chọn những đáp án đúng.)

1 You               study harder if you want to improve your English.

A could                    B must                   C can                    D had to

2                       your notes? I missed the class yesterday.

A Must I borrow                 C Do I have to borrow

B Should I borrow               D Can I borrow

3 He ___ help me with the project because I knew what to do.

A shouldn’t                  B didn’t have to                      C doesn't have to                      D couldn't

4 Barry ___ read well when he was seven.

A can        B had to          C could                  D should

5 My mum ___ wear a uniform when she was at school.

A must           B had to                C can              D should

6 We___ take any books into the exam room. It’s against the rule.

A mustn’t              B don’t have to              C shouldn't               D must

Phương pháp giải:

Modals + V nguyên mẫu

can/can't-could/couldn't

Sự cho phép

Lời yêu cầu

Khả năng

Khả năng trong hiện tại

Khả năng trong quá khứ

Should/shouldn't

Lời khuyên/Khuyến nghị

must/have to/don't have to - had to/didn't have to

must: nghĩa vụ, nhiệm vụ phải làm

have to/had to: luật lệ phải làm theo, điều cần thiết phải làm

don't have to/didn't have to: điều không cần thiết phải làm

mustn’t

Điều bị cấm, không được làm


Lời giải chi tiết:

1 You must study harder if you want to improve your English.

(Bạn phải học chăm chỉ hơn nếu bạn muốn cải thiện tiếng Anh của mình.)

Giải thích: đây là nhiệm vụ của bản thân cần phải làm -> B

2 Can I borrow your notes? I missed the class yesterday.

(Tớ có thể mượn ghi chú của bạn không? Tớ đã bỏ lỡ lớp học ngày hôm qua.)

Giải thích: đây là lời yêu cầu -> D

3 He didn’t have to help me with the project because I knew what to do.

(Anh ấy không cần phải giúp tôi trong dự án vì tôi biết phải làm gì.)

Giải thích: đây là điều không cần thiết phải làm trong quá khứ -> B

4 Barry could read well when he was seven.

(Barry có thể đọc tốt khi cậu ấy bảy tuổi.)

Giải thích: thể hiện khả năng trong quá khứ -> C

5 My mum had to wear a uniform when she was at school.

(Mẹ tôi phải mặc đồng phục thời còn đi học.)

Giải thích: đây là điều cần thiết phải làm và ở thì quá khứ -> B

6 We mustn’t take any books into the exam room. It’s against the rule.

(Chúng ta không được mang bất kỳ cuốn sách nào vào phòng thi. Nó trái với quy tắc.)

Giải thích: đây là điều bị cấm không được làm -> A

 

Bài 5

5 Ask and answer about your school life using modals.

(Hỏi và trả lời về cuộc sống học đường của em bằng cách sử dụng các động từ khuyết thiếu.)

A: Do you have to wear a school uniform?

(Bạn có phải mặc đồng phục học sinh không?)

B: No, but we mustn't be late for class.

(Không, nhưng chúng tớ không được trễ học.)

Lời giải chi tiết:

A: Do you have to do homework?

(Bạn có phải làm bài tập về nhà không?)

B: Yes, but we don’t have to sit exam.

(Có, nhưng chúng tớ không phải thi.)

A: Can you go to school by motorbike?

(Bạn có thể đi học bằng xe máy không?)

B: No, but we can walk or ride a bike.

(Không, nhưng chúng tớ có thể đi bộ hoặc đi xe đạp.)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 5c. Vocabulary

  1 Listen and repeat. 2 Listen to Brian talking about his free-time activities. Tick (✓) the activitie(s) he likes doing in his free time. 3 Name some other free-time activities. Which activitie(s) do/don’t you like doing in your free time? Tell your partner. 4 The diagram shows free-time activities teenagers like doing in their free time. Look and make sentences as in the example.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 5d. Everyday English

  1 Complete the dialogue with the sentences (A-E). There is one extra sentence.2 Take roles and read out the dialogue. 3 Act out a similar dialogue. Use the dialogue in Exercise 1 as a model and the ideas below or your own ideas. Listen and underline the stressed words in each sentence. Practise saying them with a partner.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 5e. Grammar

  1 Which of the nouns below are C (Countable) or U (Uncountable)? 2 Listen and put the words into the correct columns. Practise saying them with a partner. 3 Choose the correct options. 4 Tell your partner about... 5 Choose the correct options. 6 Talk about your school life and free-time activities using the quantifiers.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 5f. Skills

  1 Look at the picture and read the title. What do you think the article is about? What is its purpose? 2 Read the text and complete the sentences (1-5). 3 Are the tips in the article helpful for you? Why? Tell you partner. 4 Listen and repeat. 5 Use the prompts below or your own ideas to give advice to people suffering from the problems in Exercise 4.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Right on! 5

  1 What is your ideal school like? Think about location, school areas, classrooms, equipment, lessons, school trips and after-school activities. Tell the class. 2 Listen to two people talking about their ideal schools and take notes. Are their ideas similar to yours? 3 Use your ideas in Exercise 1 to present your ideal school to the class.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close