Tiếng Anh 8 Unit 2 2. CLIL

1. Look at the pictures and read the title of the text. What do you think text is about? 2. Read the text and answer the questions (1-5). Write A or B. 3. Collect information about a natural disaster in your country. Include when it happened and what effects there were. Present it to the class.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the pictures and read the title of the text. What do you think text is about?

(Nhìn vào những bức ảnh và đọc tiêu đề của văn bản. Em nghĩ bài viết viết về điều gì?)

Phương pháp giải:

THE DESTRUCTIVE FORCE OF NATURE: SỨC MẠNH HỦY DIỆT CỦA THIÊN NHIÊN

Lời giải chi tiết:

A. This part talk about kinds of natural disaster, where they can appear and disasters can create disasters.

(Phần này nói về các loại thiên tai, nơi chúng có thể xuất hiện và thiên tai có thể tạo ra thiên tai.)

B. This part talk about the cause of disasters, the consequence of them and what people have to do to fight disasters.

(Phần này nói về nguyên nhân của thiên tai, hậu quả của chúng và con người phải làm gì để chống lại thiên tai.)

Bài 2

2. Read the text and answer the questions (1-5). Write A or B.

(Đọc văn bản và trả lời câu hỏi (1-5). Viết A hoặc B.)

Which paragraph…

(Đoạn nào…)

1. describes how people feel after a natural disaster?

2. talks about a natural disaster causing other disasters?

3. explains the cause of natural disasters?

4. describes what happens to people and places after a natural disaster?

5. explains why natural disasters happen more in one place than other places?

THE DESTRUCTIVE FORCE OF NATURE

A. Natural disaster can happen anywhere, but different disasters happen in different places. Floods happen more in countries with lots of river like Việt Nam, India and Bangladesh. Earthquakes happen the most in areas with two parts of the Earth's surface meeting like China, the US and Indonesia. Storms happen more in warm places with a lot of coastlines like India, the Philippines and Viet Nam. A natural disaster can create other disasters, too. Storms often cause floods and landslides, and earthquakes can cause volcanic eruptions and tsunamis.

B. You probably noticed more natural disasters happening in the last few years. According to scientists, the cause is climate change and the effects are worse. Natural disasters hurt or even kill people, and they destroy buildings, trees and people’s homes. They also cause negative feelings for people. Many people feel worried or terrified for a long time after natural disaster. That's why it’s important to fight climate change so that the future will be better for everyone.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

SỨC MẠNH HỦY DIỆT CỦA THIÊN NHIÊN

A. Thảm họa thiên nhiên có thể xảy ra ở bất cứ đâu, nhưng những thảm họa khác nhau xảy ra ở những nơi khác nhau. Lũ lụt xảy ra nhiều hơn ở các quốc gia có nhiều sông như Việt Nam, Ấn Độ và Bangladesh. Động đất xảy ra nhiều nhất ở những khu vực có hai phần bề mặt Trái đất gặp nhau như Trung Quốc, Mỹ và Indonesia. Bão xảy ra nhiều hơn ở những nơi ấm áp với nhiều bờ biển như Ấn Độ, Philippines và Việt Nam. Một thảm họa tự nhiên cũng có thể tạo ra những thảm họa khác. Bão thường gây lũ lụt và sạt lở đất, động đất có thể gây phun trào núi lửa và sóng thần.

B. Bạn có thể nhận thấy nhiều thiên tai xảy ra trong vài năm qua. Theo các nhà khoa học, nguyên nhân là do biến đổi khí hậu và hậu quả ngày càng tồi tệ hơn. Thiên tai gây thương tích hoặc thậm chí giết chết con người, phá hủy các tòa nhà, cây cối và nhà cửa của con người. Chúng cũng gây ra cảm giác tiêu cực cho con người. Nhiều người cảm thấy lo lắng hoặc sợ hãi trong một thời gian dài sau thảm họa thiên nhiên. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải chống biến đổi khí hậu để tương lai sẽ tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Lời giải chi tiết:

1. B

2. A

3. B

4. B

5. A

1. B

Which paragraph describes how people feel after a natural disaster?

(Đoạn văn nào mô tả cảm giác của mọi người sau thảm họa thiên nhiên?)

Thông tin: They also cause negative feelings for people. Many people feel worried or terrified for a long time after natural disasters.

2. A

Which paragraph talks about a natural disaster causing other disasters?

(Đoạn văn nào nói về một thảm họa thiên nhiên gây ra những thảm họa khác?)

Thông tin: A natural disaster can create other disasters, too. Storms often cause floods and landslides, and earthquakes can cause volcanic eruptions and tsunamis.

3. B

Which paragraph explains the cause of natural disasters?

(Đoạn văn nào giải thích nguyên nhân của thiên tai?)

Thông tin: According to scientists, the cause is climate change and the effects are worse.

4. B

Which paragraph describes what happens to people and places after a natural disaster?

(Đoạn văn nào mô tả những gì xảy ra với con người và địa điểm sau một thảm họa thiên nhiên?)

Thông tin: Natural disasters hurt or even kill people, and they destroy buildings, trees and people’s homes.

5. A

Which paragraph explains why natural disasters happen more in one place than other places?

(Đoạn văn nào giải thích tại sao thiên tai lại xảy ra ở một nơi nhiều hơn những nơi khác?)

Thông tin: Natural disaster can happen anywhere, but different disasters happen in different places. Floods happen more in countries with lots of river like Việt Nam, India and Bangladesh. Earthquakes happen the most in areas with two parts of the Earth's surface meeting like China, the US and Indonesia. Storms happen more in warm places with a lot of coastline like India, the Philippines and Viet Nam.

Bài 3

3. Collect information about a natural disaster in your country. Include when it happened and what effects there were. Present it to the class.

(Thu thập thông tin về một thảm họa thiên nhiên ở đất nước của em. Bao gồm khi nó xảy ra và những ảnh hưởng đã có. Trình bày nó trước lớp.)

Lời giải chi tiết:

There are many disasters around the world. But must common in Việt Nam is flood. Floods happen more in countries with lots of river like Việt Nam, India and Bangladesh. They can damage or completely collapse traffic structures such as bridges, culverts, railways, drainage systems, houses. People and animals drowned or injured in accidents caused by flooding. They also cause negative feelings for people. Floods usually happen from June to October in the North and September to December in the Central and South Central. People are trying many ways to reduce affection from floods.

Tạm dịch:

Có rất nhiều thảm họa trên khắp thế giới. Nhưng phổ biến nhất ở Việt Nam là lũ lụt. Lũ lụt xảy ra nhiều hơn ở các quốc gia có nhiều sông như Việt Nam, Ấn Độ và Bangladesh. Chúng có thể làm hư hỏng hoặc làm sụp đổ hoàn toàn các công trình giao thông như cầu, cống, đường sắt, hệ thống thoát nước, nhà cửa. Người và động vật bị chết đuối hoặc bị thương trong các tai nạn do lũ lụt. Chúng cũng gây ra cảm giác tiêu cực cho con người. Lũ lụt thường xảy ra từ tháng 6 đến tháng 10 ở Bắc Bộ và từ tháng 9 đến tháng 12 ở Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Người dân đang tìm nhiều cách để giảm bớt ảnh hưởng từ lũ lụt.

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 2. Progress Check

  1. Choose the correct options. 2. Fill in each gap with blew, hit, killed, overflowed or destroyed. 3. Complete the text with the verbs from the list in the Past Simple or the Past Continuous. 4. Put the verbs in brackets into the Past Simple or the Past Continuous. 5. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 2f. Skills

  1. Look at the pictures and put them in the order of the story. 2. Read the text and answer the questions (1-5). 3. Imagine you experienced the volcanic eruption in the text. Use the questions in Exercise 2 and your own questions to ask and answer about the disaster with your partner. 4 a) Listen and repeat. b) Use the words in Exercise 4a and the Past Simple to complete the sentences (1-6). 5. Listen to an interview about a natural disaster and decide if the statements (1-5) are R (right) or W

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 2e. Grammar

  1. Write the sentences in the negative form of the Past Continuous. 2. Put the verbs in brackets into the Past Continuous. 3. Use the ideas in Exercise 1 and your own ideas to ask and answer as in the example. 4. Put the verbs in brackets into the Past Simple or the Past Continuous. 5. Put the verbs in brackets into the Past Simple or the Past Continuous.

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 2d. Everyday English

  1. Complete the dialogue with the sentences (A-E). There is one extra sentence. 2. Take roles and read out the dialogue. 3. Act out a dialogue similar to the one in Exercise 1. Use the news headline and follow the diagram. Listen and pay attention to the intonation. Practise saying them with a partner.

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 2c. Vocabulary

  1. Listen and repeat. 2 a) Listen and repeat. b) Choose the correct options. 3. Listen to an interview about a plane crash and complete the gaps (1-4). 4. Imagine you experienced the plane crash in Exercise 3. Tell your partner what happened and how you felt.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close