Tiếng Anh 8 Vocabulary Expansion Unit 1

Write the correct forms of the words in brackets. Choose the correct options.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Write the correct forms of the words in brackets.

(Viết dạng đúng của các từ trong ngoặc.)

1 My uncle's stories of his time in Asia are very                    . (ENTERTAIN)

2 It's too                       in the city. Can we go to the countryside? (NOISE)

3 You can't swim in the sea because it's                     . (POLLUTE)

4 My father is a                       . He studies the ancient sites. (HISTORY)

5 I enjoy meeting Cristiano. He is so                         ! (FRIEND)

6 Hội An is a                city in central Việt Nam. (PEACE)

7 There's some                         hills near Pembrokeshire. (BEAUTY)

Phương pháp giải:

 Phân biệt từ loại

Lời giải chi tiết:

1 My uncle's stories of his time in Asia are very entertaining.

(Những câu chuyện của chú tôi về thời gian ở châu Á rất thú vị.)

Giải thích: sau động từ tobe và trạng từ là tính từ -> entertaining

2 It's too noisy in the city. Can we go to the countryside?

(Ở thành phố quá ồn ào. Chúng ta có thể đi đến nông thôn không?)

Giải thích: sau động từ tobe và too là tính từ -> noisy

3 You can't swim in the sea because it's polluted.

(Bạn không thể bơi ở biển vì nó bị ô nhiễm.)

Giải thích: sau động từ tobe là tính từ -> polluted

4 My father is a historian. He studies the ancient sites.

(Cha tôi là một nhà sử học. Ông nghiên cứu những địa điểm cổ xưa.)

Giải thích: sau ‘a’ là một danh từ -> historian

5 I enjoy meeting Cristiano. He is so friendly!

(Tôi thích gặp Cristiano. Anh ấy rất thân thiện!)

Giải thích: sau động từ tobe và so là tính từ -> friendly

6 Hội An is a peaceful city in central Việt Nam.

(Hội An là một thành phố yên bình ở miền trung Việt Nam.)

Giải thích: sau ‘a’ và trước ‘city’ cần một tính từ bổ nghĩa cho ‘city’ -> peaceful

7 There's some beautiful hills near Pembrokeshire.

(Có một số ngọn đồi đẹp gần Pembrokeshire.)

Giải thích: sau ‘some’ và trước ‘hills’ cần một tính từ bổ nghĩa cho ‘hills’ -> beautiful

Bài 2

Choose the correct options.

(Chọn những đáp án đúng.)

8 John's favourite form of                    is the cinema.

A entertain

C entertainer

B entertaining

D entertainment

9 The best thing about Việt Nam is the                       of its people.

A friend

B friendly

C friendliness

D friendship

10 There's too much                in the air because of all the vehicles and factories.

A pollute

B polluted

C pollution

D pollutant

Phương pháp giải:

 Phân biệt từ loại

Lời giải chi tiết:

8 John's favourite form of entertainment is the cinema.

(Hình thức giải trí yêu thích của John là rạp chiếu phim.)

Giải thích: sau giới từ ‘of’ là một danh từ -> entertainment

9 The best thing about Việt Nam is the friendliness of its people.

(Điều tuyệt vời nhất về Việt Nam là sự thân thiện của người dân.)

Giải thích: sau mạo từ ‘the’ là một danh từ -> friendliness

10 There's too much pollution in the air because of all the vehicles and factories.

(Có quá nhiều ô nhiễm trong không khí vì tất cả các phương tiện giao thông và nhà máy.)

Giải thích: sau ‘much’ là một danh từ -> pollution

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close