Tiếng Anh 8 Going Green 1

1 Look at the pictures and read the title of the text. What do you think the text is about? 2 Do the quiz. Then read the text and check your answers. 3 Think of ways you can help the environment where you live. Create a poster and present it to the class. Include what you can do to help and how the ways will help the environment.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Look at the pictures and read the title of the text. What do you think the text is about? Listen and read to find out. 

(Nhìn vào những bức tranh và đọc tiêu đề của văn bản. Em nghĩ văn bản nói về điều gì? Nghe và đọc để tìm ra.)


Lời giải chi tiết:

I think the text is about people should protect environment and what they can do.

(Em nghĩ văn bản nói về việc mọi người nên bảo vệ môi trường và những gì họ có thể làm.)

 

Bài 2

2 Do the quiz. Then read the text and check your answers.

(Làm bài kiểm tra. Sau đó đọc văn bản và kiểm tra câu trả lời của em.)

1 You can take public transport instead of driving in

 A the city                         B the countryside                        C both

2 You can reuse or recycle to create less rubbish in

A the city                          B the countryside                         C both

3 You can take care of injured animals in

A the city                          B the countryside                         C both

4 You can walk to school to reduce air pollution in

A the city                          B the countryside                         C both

5 You can plant trees in

A the city                          B the countryside                         C both

Phương pháp giải:

Help the Environment Anywhere You Live!

Do you live in the countryside or the city? We can find environmental problems in all these places. So, you can help the environment anywhere you live.

If you live in the city, you can help reduce air pollution! You can ride your bike or walk to school or other places in your area. You can also take public transport when you go to places far away from home. This will help the air clean and fresh.

If you live in the countryside, you can help wild animals! You can pick up rubbish, so animals won't eat it or get stuck in it. You can take small animals to the vet and take care of them if they are injured. Then, the animals will be healthy and safe.

Anywhere you live, you can help!

You can volunteer at an animal shelter or a national park. You can plant trees in your school or in the park. You can also reuse and recycle things to reduce rubbish to the environment. Then, you can help the environment and everything living in it.

Tạm dịch:

Bảo vệ Môi trường ở bất cứ nơi nào bạn sống!

Bạn sống ở nông thôn hay thành phố? Chúng ta có thể tìm thấy các vấn đề môi trường ở tất cả những nơi này. Vì vậy, bạn có thể giúp bảo vệ môi trường ở bất cứ nơi nào bạn sống.

Nếu bạn sống trong thành phố, bạn có thể giúp giảm ô nhiễm không khí! Bạn có thể đi xe đạp hoặc đi bộ đến trường hoặc những nơi khác trong khu vực của bạn. Bạn cũng có thể đi phương tiện công cộng khi đến những nơi xa nhà. Điều này sẽ giúp không khí sạch sẽ và trong lành.

Nếu bạn sống ở nông thôn, bạn có thể giúp động vật hoang dã! Bạn có thể nhặt rác để động vật không ăn hoặc mắc kẹt trong đó. Bạn có thể đưa những con vật nhỏ đến bác sĩ thú y và chăm sóc chúng nếu chúng bị thương. Sau đó, các loài động vật sẽ khỏe mạnh và an toàn.

Bất cứ nơi nào bạn sống, bạn có thể giúp đỡ!

Bạn có thể tình nguyện tại một nơi trú ẩn động vật hoặc một công viên quốc gia. Bạn có thể trồng cây trong trường học hoặc trong công viên. Bạn cũng có thể tái sử dụng và tái chế mọi thứ để giảm thiểu rác thải ra môi trường. Sau đó, bạn có thể giúp đỡ môi trường và mọi thứ sống trong đó.

Lời giải chi tiết:

1 You can take public transport instead of driving in the city.

(Bạn có thể đi phương tiện công cộng thay vì lái xe trong thành phố.)

2 You can reuse or recycle to create less rubbish in both.

(Bạn có thể tái sử dụng hoặc tái chế để tạo ra ít rác hơn ở cả hai nơi.)

3 You can take care of injured animals in the countryside.

(Bạn có thể chăm sóc những con vật bị thương ở nông thôn.)

4 You can walk to school to reduce air pollution in the city.

(Bạn có thể đi bộ đến trường để giảm ô nhiễm không khí trong thành phố.)

5 You can plant trees in both.

(Bạn có thể trồng cây ở cả hai nơi.)

Bài 3

3 Think of ways you can help the environment where you live. Create a poster and present it to the class. Include what you can do to help and how the ways will help the environment.

(Hãy nghĩ về những cách em có thể giúp ích cho môi trường nơi em sống. Tạo một áp phích và trình bày trước lớp. Bao gồm những gì em có thể làm để giúp đỡ và những cách đó sẽ giúp ích cho môi trường như thế nào.)


Lời giải chi tiết:

Living Green!

Do you know that the air you breath every day is full of pollution? And that will make your heath and your family’s heath are worse and worse. There are some ways maybe can help.

Collect the trash at the river! You can pick up rubbish, reduce pollution water to rivers. This will make rivers cleaner, help us have more clean water.

Don’t buy or use products from wild animals! so animals won't be kill for skins, fur or their meat.

Anywhere you live, you can help!

You can plant trees in your area. You can also reuse and recycle things to reduce rubbish to the environment. Then, you can help the environment and everything living in it.

Tạm dịch:

Sống Xanh!

Bạn có biết không khí bạn hít thở hàng ngày đầy ô nhiễm? Và điều đó sẽ làm cho sức khỏe của bạn và gia đình bạn ngày càng xấu đi. Có một số cách có thể có thể giúp đỡ.

Thu gom rác ở sông! Bạn có thể nhặt rác, giảm ô nhiễm nước ra sông. Điều này sẽ làm cho các dòng sông sạch hơn, giúp chúng ta có nhiều nước sạch hơn.

Không mua hoặc sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã! để động vật không bị giết để lấy da, lông hoặc thịt.

Bất cứ nơi nào bạn sống, bạn có thể giúp đỡ!

Bạn có thể trồng cây trong khu vực của bạn. Bạn cũng có thể tái sử dụng và tái chế mọi thứ để giảm thiểu rác thải ra môi trường. Sau đó, bạn có thể giúp đỡ môi trường và mọi thứ sống trong đó.

 

  • Tiếng Anh 8 Going Green 2

    1 How is climate change related to the ice caps? 2 Read the text and decide if the statements (1-5) are R(right), W(wrong) or DS (doesn't say). 3 Do a science project to understand climate change.

  • Tiếng Anh 8 Going Green 3

    1 Look at the pictures and read the title of the text. What do you think the text is about? 2 Match the headings (A-E) to the paragraphs (1-4). There is one extra heading. 3 With a partner, plan an environmental programme for your class. Present your programme to the class.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close