Tiếng Anh 8 Unit 4 4. CLIL

1 Look at the pictures. Where do the people live? Listen and read to find out. 2 Read the texts and answer the questions (1-5). Write B (Ba Na) or H (HMông). 3 Collect information about another ethnic group in your country under the headings name, location, language, houses, traditional clothes and festivals. Present the ethnic group to the class.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Look at the pictures. Where do the people live? Listen and read to find out.

(Nhìn vào những bức tranh. Những người này sống ở đâu? Nghe và đọc để tìm hiểu.)


Ethnic groups in Việt Nam

There are many different ethnic groups with their own customs in Việt Nam. Let’s learn about two of these groups.

Ba Na people

Ba Na people are age ethnic group in the Central Highlands of Việt Nam. They live in stilt houses off the ground and they speak the Ba Na language. Their traditional clothes are in dark colours with white and red patterns. The Lúa Mới Festival (the New Rice Festival) is their most important festival. It takes place before the Lunar New Year and they pray for good weather for their crops.

H'Mông people

H’Mông people are large ethnic group in northern Việt Nam. Their villages are in the high mountains and they live in houses on the ground. They speak the H’Mông language. Different groups of H’Mông people wear different traditional clothes like black, white, green and many more colours. Their biggest festival is the Gầu Tào Festival. Gầu Tào means ‘playing outside’ in H’Mông language. This festival takes place in the twelfth lunar month and they pray for good health and happiness.

Tạm dịch:

Các dân tộc ở Việt Nam

Có nhiều dân tộc khác nhau với phong tục riêng của họ ở Việt Nam. Hãy tìm hiểu về hai trong số các nhóm dân tộc này.

Người Ba Na

Người Ba Na là dân tộc lâu đời ở Tây Nguyên Việt Nam. Họ sống trong những ngôi nhà sàn cách xa mặt

đất và họ nói tiếng Ba Na. Trang phục truyền thống của họ có màu tối với hoa văn màu trắng và màu đỏ. Lễ hội Lúa Mới (Lễ hội mừng lúa mới) là lễ hội quan trọng nhất của họ. Nó diễn ra trước Tết Nguyên đán và họ cầu mưa thuận gió hòa cho vụ mùa của họ.

Người H'Mông

Người H’Mông ae nhóm dân tộc lớn ở miền bắc Việt Nam. Làng của họ ở trên núi cao và họ sống trong những ngôi nhà trên mặt đất. Họ nói tiếng H’Mông. Các nhóm người H’Mông khác nhau mặc quần áo truyền thống khác nhau như đen, trắng, xanh lá cây và nhiều màu sắc khác. Lễ hội lớn nhất của họ là Lễ hội Gầu Tào. Gầu Tào có nghĩa là “ra ngoài chơi” trong tiếng H’Mông. Lễ hội này diễn ra vào tháng 12 âm lịch và họ cầu mong sức khỏe và hạnh phúc.

Lời giải chi tiết:

Ba Na people live in the Central Highlands of Việt Nam. They live in stilt houses off the ground.

(Người Ba Na sống ở Tây Nguyên Việt Nam. Họ sống trong những ngôi nhà sàn cách mặt đất.)

H’Mông people live in northern Việt Nam. Their villages are in the high mountains and they live in houses on the ground.

(Người H’Mông sống ở miền bắc Việt Nam. Làng của họ ở trên núi cao và họ sống trong những ngôi nhà trên mặt đất.)

Bài 2

2 Read the texts and answer the questions (1-5). Write B (Ba Na) or H (HMông).

(Đọc văn bản và trả lời câu hỏi (1-5). Viết B (Ba Na) hoặc H (HMông).)

Which ethnic group

1 lives in the mountains in the north of Việt Nam?

2 builds their houses on the ground?

3 lives in houses standing off the ground?

4 doesn't have the same traditional clothes?

5 celebrates a festival praying for good weather?

Phương pháp giải:

Ethnic groups in Việt Nam

There are many different ethnic groups with their own customs in Việt Nam. Let’s learn about two of these groups.

Ba Na people

Ba Na people are age ethnic group in the Central Highlands of Việt Nam. They live in stilt houses off the ground and they speak the Ba Na language. Their traditional clothes are in dark colours with white and red patterns. The Lúa Mới Festival (the New Rice Festival) is their most important festival. It takes place before the Lunar New Year and they pray for good weather for their crops.

H'Mông people

H’Mông people are large ethnic group in northern Việt Nam. Their villages are in the high mountains and they live in houses on the ground. They speak the H’Mông language. Different groups of H’Mông people wear different traditional clothes like black, white, green and many more colours. Their biggest festival is the Gầu Tào Festival. Gầu Tào means ‘playing outside’ in H’Mông language. This festival takes place in the twelfth lunar month and they pray for good health and happiness.

Tạm dịch:

Các dân tộc ở Việt Nam

Có nhiều dân tộc khác nhau với phong tục riêng của họ ở Việt Nam. Hãy tìm hiểu về hai trong số các nhóm dân tộc này.

Người Ba Na

Người Ba Na là dân tộc lâu đời ở Tây Nguyên Việt Nam. Họ sống trong những ngôi nhà sàn cách xa mặt

đất và họ nói tiếng Ba Na. Trang phục truyền thống của họ có màu tối với hoa văn màu trắng và màu đỏ. Lễ hội Lúa Mới (Lễ hội mừng lúa mới) là lễ hội quan trọng nhất của họ. Nó diễn ra trước Tết Nguyên đán và họ cầu mưa thuận gió hòa cho vụ mùa của họ.

Người H'Mông

Người H’Mông ae nhóm dân tộc lớn ở miền bắc Việt Nam. Làng của họ ở trên núi cao và họ sống trong những ngôi nhà trên mặt đất. Họ nói tiếng H’Mông. Các nhóm người H’Mông khác nhau mặc quần áo truyền thống khác nhau như đen, trắng, xanh lá cây và nhiều màu sắc khác. Lễ hội lớn nhất của họ là Lễ hội Gầu Tào. Gầu Tào có nghĩa là “ra ngoài chơi” trong tiếng H’Mông. Lễ hội này diễn ra vào tháng 12 âm lịch và họ cầu mong sức khỏe và hạnh phúc.

Lời giải chi tiết:

1 Giải thích: H’Mông people are large ethnic group in northern Việt Nam. Their villages are in the high mountains -> H

2 Giải thích: they live in houses on the ground -> H

3 Giải thích: They live in stilt houses off the ground and they speak the Ba Na language. -> B

4 Giải thích: Different groups of H’Mông people wear different traditional clothes like black, white, green and many more colours. -> H

5 Giải thích: It takes place before the Lunar New Year and they pray for good weather for their crops.-> B

Bài 3

3 Collect information about another ethnic group in your country under the headings name, location, language, houses, traditional clothes and festivals. Present the ethnic group to the class.

(Thu thập thông tin về một nhóm dân tộc khác ở đất nước em dưới tiêu đề tên, địa điểm, ngôn ngữ, nhà ở, trang phục truyền thống và lễ hội. Trình bày trước lớp.)

Lời giải chi tiết:

Ê đê people are age ethnic group in the Central Highlands of Việt Nam. They live in stilt houses, which have shapes like a boat, off the ground and they speak the Ê đê language. Their traditional clothes are in black colours with colorful patterns. They have same festival with Ba Na people, it’s The Lúa Mới Festival. The Lúa Mới Festival (the New Rice Festival) is their most important festival. It takes place before the Lunar New Year and they pray for good weather for their crops.

Tạm dịch:

Người Ê đê là nhóm dân tộc lâu đời ở Tây Nguyên Việt Nam. Họ sống trong những ngôi nhà sàn, có hình dạng giống như một chiếc thuyền, nằm cách mặt đất và họ nói tiếng Ê đê. Trang phục truyền thống của họ có màu đen với hoa văn sặc sỡ. Họ có cùng một lễ hội với người Ba Na, đó là Lễ hội Lúa Mới. Lễ hội Lúa Mới (Lễ hội mừng lúa mới) là lễ hội quan trọng nhất của họ. Nó diễn ra trước Tết Nguyên đán và họ cầu mong mưa thuận gió hòa cho mùa màng của họ.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 4. Progress Check

  1 Choose the correct options. 2 Fill in each gap with respect, watch, cross, listen or offer. 3 Choose the correct options.4 Put the adjectives/adverbs into the comparative or the superlative. 5 Choose the correct options. 6 Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 4f. Skills

  1 Think of three things you would like to know about Dragan Con. Listen and read to check whether the text answers them. 2 Read the text and decide if the statements (1-5) are (right), W (wrong) or DS (doesn't say). 3 Match the words in bold in the text to their synonyms below. 4 Collect information about the cultural event in the text under the headings name, when and where, how long and what to see and do. Present the event to the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 4e. Grammar

  1 Put the adjectives/adverbs into the comparative. 2 Put the adjectives/adverbs into the superlative.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 4d. Everyday English

  1 Complete the dialogue with the sentences (A-E). There is one extra sentence. 2 Take roles and read the dialogue aloud. Listen and repeat. Underline the consonant clusters. Practise saying them with a partner.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 4c. Vocabulary

  1 Label the pictures (1-6) with the words/phrases from the list. Listen and check, then repeat. 2 Complete the gaps (1-6) with the words/phrases from Exercise 1. 3 Listen to Tim's message to Cindy. For questions (1-4), choose the correct options (A, B, C or D).

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close