Tiếng Anh 8 Unit 1 1a. Reading

1. Listen and repeat. 2. Listen and put the words into the correct columns. Practise saying them with a partner. 3. Listen to someone talking about places in the UK. Decide if the statements (1-3) are R (right) or W (Wrong). 4. Use the words in Exercise 1 to talk about places in your country as in the examples. 5. Look at the pictures. Which place is in the city and which place is in the countryside?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Vocabulary

Places to live (Nơi sinh sống)

1. Listen and repeat.

(Nghe và đọc lại.)

4. Quảng Ninh Province is famous for Hạ Long Bay.

(Tỉnh Quảng Ninh nổi tiếng với Vịnh Hạ Long.)

5. There are many tourist sites in Ba Đình District, Hà Nội.

(Quận Ba Đình, Hà Nội có nhiều địa điểm du lịch.)

6. I live in Ward 6, District 8, Hồ Chí Minh City.

(Tôi sống ở phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.)

Lời giải chi tiết:

city /'siti/: thành phố

town /taʊn/: thị trấn

village /'vilidʒ/: làng, xã

province /'prɒvins/: tỉnh

district /'distrikt/: huyện

ward /wɔ:d/: phường

Bài 2

Pronunciation (/ɒ/-/ɔ:/)

2. Listen and put the words into the correct columns. Practise saying them with a partner.

(Nghe và đặt các từ vào đúng cột. Thực hành nói với bạn của em.)


ward

Scotland

popular

holiday

province

shopping

tall

small

               

Words with /ɒ/

Words with /ɔ:/

 province

 

 ward

Phương pháp giải:

province /'prɒvins/: tỉnh

ward /wɔ:d/: phường

Scotland /skɔtlənd/: nước Scotland

popular /'pɒpjʊlə/: phổ biến

holiday /'hɒlədei/: ngày nghỉ lễ

shopping /'∫ɒpiŋ/: mua sắm

tall /tɔ:l/: cao

small /smɔ:l/: nhỏ

Lời giải chi tiết:

Words with /ɒ/

(Các từ với âm /ɒ/)

Words with /ɔ:/

(Các từ với âm /ɔ:/)

popular

province

shopping

holiday

ward

Scotland

tall

small

Bài 3

Listening

3. Listen to someone talking about places in the UK. Decide if the statements (1-3) are R (right) or W (Wrong).

(Nghe ai đó nói về các địa điểm ở Vương quốc Anh. Quyết định xem các câu (1-3) là R (đúng) hay W (Sai).)


1. Plockton is a village by the sea.

2. Pembroke is a town in Scotland.

3. West End is a ward in London.

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Are you looking for an exciting and relaxing holiday this year? Visit some of the different places in the UK. The first stop is Plockton. It's a very quiet village in Lockash district in Scotland, UK. You can spend time by the sea and enjoy the beauty of nature. The next stop on the tour is Pembroke. It's a town in Pembroke shire in Wales, UK. You can relax at one of the beautiful beaches and look at interesting tour buildings. Finally, the tour ends in West End, a ward in the south of London. You can enjoy the exciting city life and go shopping in the crowded high streets.

Tạm dịch:

Bạn đang tìm kiếm một kỳ nghỉ thú vị và thư giãn trong năm nay? Hãy ghé thăm một số địa điểm khác nhau ở Vương quốc Anh. Điểm dừng đầu tiên là Plockton. Đó là một ngôi làng rất yên tĩnh ở quận Lockash ở Scotland, Vương quốc Anh. Bạn có thể dành thời gian bên bờ biển và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên. Điểm dừng tiếp theo trong chuyến tham quan là Pembroke. Đó là một thị trấn ở Pembroke shire ở Wales, Vương quốc Anh. Bạn có thể thư giãn tại một trong những bãi biển đẹp và ngắm nhìn những công trình du lịch thú vị. Cuối cùng, chuyến tham quan kết thúc ở West End, một phường ở phía nam London. Bạn có thể tận hưởng cuộc sống sôi động của thành phố và đi mua sắm trên những con phố đông đúc.

Lời giải chi tiết:

1. R

2. W

3. R

1. R

Plockton is a village by the sea.

(Plockton là một ngôi làng ven biển.)

Thông tin: You can spend time by the sea and enjoy the beauty of nature.

(Bạn có thể dành thời gian bên bờ biển và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.)

2. W

Pembroke is a town in Scotland.

(Pembroke là một thị trấn ở Scotland.)

Thông tin: It's a town in Pembroke shire in Wales, UK.

(Đó là một thị trấn ở Pembroke shire ở Wales, Vương quốc Anh.)

3. R

West End is a ward in London.

(West End là một phường ở London.)

Thông tin: Finally, the tour ends in West End, a ward in the south of London.

(Cuối cùng, chuyến tham quan kết thúc ở West End, một phường ở phía nam London.)

Bài 4

4. Use the words in Exercise 1 to talk about places in your country as in the examples.

(Sử dụng các từ trong Bài tập 1 để nói về những địa điểm ở đất nước của bạn như trong các ví dụ.)

Bến Thành Market is in District 1, Hồ Chí Minh City.

(Chợ Bến Thành ở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.)

Bát Tràng is a famous village in Gia Lâm District, Hà Nội.

(Bát Tràng là một làng nổi tiếng ở huyện Gia Lâm, Hà Nội.)

Sapa Town is very popular with visitors.

(Thị trấn Sapa rất nổi tiếng với du khách.)

Lời giải chi tiết:

Are you looking for an exciting and relaxing holiday this year? Visit some of the different places in Việt Nam. The first stop is Sapa Town. It's a very quiet town in Lào Cai. You can spend time by the mountain and enjoy the beauty of nature. The next stop on the tour is Bát Tràng. It is a famous village in Gia Lâm District, Hà Nội. You can visit “Bat Trang Ceramic Museum”. Finally, the tour ends in Bến Thành Market is in District 1, Hồ Chí Minh City. You can enjoy the exciting city life and go shopping in the crowded market.

Tạm dịch:

Bạn đang tìm kiếm một kỳ nghỉ thú vị và thư giãn trong năm nay? Ghé thăm một số địa điểm khác nhau ở Việt Nam. Điểm dừng chân đầu tiên là thị trấn Sapa. Đó là một thị trấn rất yên tĩnh ở Lào Cai. Bạn có thể dành thời gian bên ngọn núi và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên. Điểm dừng tiếp theo trong hành trình là Bát Tràng. Đó là một ngôi làng nổi tiếng ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Bạn có thể ghé thăm “Bảo tàng gốm sứ Bát Tràng”. Cuối cùng, chuyến tham quan kết thúc tại Chợ Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có thể tận hưởng cuộc sống thành phố thú vị và đi mua sắm trong khu chợ đông đúc.

Bài 5

5. Look at the pictures. Which place is in the city and which place is in the countryside?

(Nhìn vào những bức tranh sau. Nơi nào ở thành phố và nơi nào ở nông thôn?)

Speacial Places, Big and Small

Small villages and big cities are both special in some ways.

Read some amazing facts about two special places in the UK below.

Solva

Solva is a small village on the seaside in Pembrokeshire, Wales. It’s a great place to live and visit. There’s

beautiful scenery nearby with the quiet beaches and rocky hills of the Pembrokeshire Coast National Park. Visitors can take a boat ride and see interesting wildlife like sharks and dolphins. But it’s not just for nature lovers. Art lovers can visit Raul Speek Gallery to see wonderful works of art.

Bristol

Bristol is a beautiful big city in South West England. With so many things to do during the day and night, Bristol is a city full of life. It has lots of theatres, museums, festivals and street performers. Stokes Croft in

Ashley Ward is especially popular. There are lots of small shops with special works of art in this street. Artists and art lovers love to visit this beautiful city.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Địa điểm đặc biệt, lớn và nhỏ

Những ngôi làng nhỏ và thành phố lớn đều đặc biệt theo một số cách khác nhau.

Đọc một số sự thật tuyệt vời về hai địa điểm đặc biệt ở Vương quốc Anh dưới đây.

Solva

Solva là một ngôi làng nhỏ bên bờ biển ở Pembrokeshire, xứ Wales. Đó là một nơi tuyệt vời để sống và tham quan. Có những phong cảnh tuyệt đẹp gần đó với những bãi biển yên tĩnh và những ngọn đồi đá của Vườn Quốc gia Bờ biển Pembrokeshire. Du khách có thể đi thuyền và quan sát các loài động vật hoang dã thú vị như cá mập và cá heo. Nhưng nơi này không chỉ dành cho những người yêu thiên nhiên. Những người yêu thích nghệ thuật có thể ghé thăm Phòng trưng bày Raul Speek để chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.

Bristol

Bristol là một thành phố lớn xinh đẹp ở Tây Nam nước Anh. Với rất nhiều việc phải làm cả ngày lẫn đêm, Bristol là một thành phố tràn đầy sức sống. Nó có rất nhiều nhà hát, bảo tàng, lễ hội và nghệ sĩ biểu diễn đường phố. Stokes Croft trong phường Ashley đặc biệt nổi tiếng. Có rất nhiều cửa hàng nhỏ với các tác phẩm nghệ thuật đặc biệt trên con phố này. Các nghệ sĩ và những người yêu nghệ thuật thích đến thăm thành phố xinh đẹp này.

Lời giải chi tiết:

Bristol is in the city.

(Bristol ở thành phố.)

Solva is in the countryside.

(Solva ở nông thôn.)

Bài 6

6. Read the texts and answer the questions (1-5). Write S (Solva) or B (Bristol).

(Đọc văn bản và trả lời câu hỏi (1-5). Viết S (Solva) hoặc B (Bristol).)

1. Which place has lots of performers?

2. Which place has beautiful scenery with beaches and hills?

3. Where can you see sea animals?

4. Where can you see a lot of works of art in shops?

5. Which place is great for people who love nature and art?

Lời giải chi tiết:

1. B

2. S

3. S

4. B

5. S

1. B

Which place has lots of performers? - Bristol

(Nơi nào có nhiều nghệ sĩ biểu diễn? - Bristol)

Thông tin: It has lots of theatres, museums, festivals and street performers.

(Nó có rất nhiều nhà hát, bảo tàng, lễ hội và nghệ sĩ biểu diễn đường phố.)

2. S

Which place has beautiful scenery with beaches and hills? - Solva

(Nơi nào có phong cảnh đẹp với bãi biển và đồi núi? - Solva)

Thông tin: There’s beautiful scenery nearby with the quiet beaches and rocky hills of the Pembrokeshire Coast National Park.

(Có phong cảnh tuyệt đẹp gần đó với những bãi biển yên tĩnh và những ngọn đồi đá của Công viên Quốc gia Bờ biển Pembrokeshire.)

3. S

Where can you see sea animals? - Solva

(Bạn có thể nhìn thấy động vật biển ở đâu? - Solva)

Thông tin: Visitors can take a boat ride and see interesting wildlife like sharks and dolphins.

(Du khách có thể đi thuyền và xem động vật hoang dã thú vị như cá mập và cá heo.)

4. B

Where can you see a lot of works of art in shops? - Bristol

(Bạn có thể thấy rất nhiều tác phẩm nghệ thuật trong các cửa hàng ở đâu - Bristol?)

Thông tin: There are lots of small shops with special works of art in this street.

(Có rất nhiều cửa hàng nhỏ với các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc trên con phố này.)

5. S

Which place is great for people who love nature and art?

(Nơi nào tuyệt vời cho những người yêu thiên nhiên và nghệ thuật?)

Thông tin: Art lovers can visit Raul Speek Gallery to see wonderful works of art.

(Những người yêu thích nghệ thuật có thể ghé thăm Phòng trưng bày Raul Speek để chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.)

Bài 7

7. Where do you live? What is it famous for? Tell your partner.

(Bạn sống ở đâu? Nó nổi tiếng vì cái gì? Nói với bạn của bạn.)

I live in Đà Nẵng. It’s famous for its beautiful beaches and good seafood.

(Tôi sống ở Đà Nẵng. Nó nổi tiếng với những bãi biển đẹp và hải sản ngon.)

Lời giải chi tiết:

I live in Đăk Lăk. It’s famous for its beautiful waterfall, diversity wildlife and good coffee.

(Tôi sống ở Đắk Lắk. Nó nổi tiếng với thác nước đẹp, sự đa dạng về động vật hoang dã và cà phê ngon.)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 1b. Grammar

  1. Listen and put the words into the correct columns. Practise saying them with a partner. 2. Put the verbs in brackets into the Present simple. 3. Put the verbs in brackets into the Present Simple. Put the adverbs of frequency in the correct places. 4. What do you do every day? at weekends? etc. Tell your partner. 5. Put the verbs in brackets into the Present Continuous.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 1c. Vocabulary

  1. Listen and repeat. Complete the table with the items from the lists above. You can add your own ideas. 2. Listen to two people talking about life in the city and life in the countryside. Answer the questions (1-4). 3. Do you like living in the city or in the countryside? Why? Tell your partner.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 1d. Everyday English

  1. Complete the dialogue with the sentences (A-E). There is one extra sentence. 2. Take roles and read the dialogue aloud. 3. Use the adjectives from the list to make sentences about life in the city and life in the countryside as in the examples. 4. Act out a similar dialogue. Use the dialogue in Exercise 1 as a model and your sentences in Exercise 3. Listen and put the words into the correct columns. Practise saying them with a partner.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 1f. Skills

  1. Look at the pictures. Where are the places in the pictures? 2. Read the texts and complete the table. 3. Talk about the place you live in. Think about its location, population, transport, housing and lifestyle. 4 a) Listen and repeat. b) Choose the correct options.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 1e. Grammar

  1. Choose the correct options. 2. Put the verbs in brackets into infinitives (to-infinitive, infinitive without to). 3. Complete the sentences about yourself. Practise saying them it your partner. 4. Put the verbs in brackets into infinitives (to-infinitive, without to) or -ing form. 5. Read the sentences and correct one mistake in each sentene.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close