Tiếng Anh 8 Songs Unit 3

1 Look at the picture and read the title of the song. What do you think the song is about? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Write one more verse for the song.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Look at the picture and read the title of the song. What do you think the song is about?

(Nhìn tranh và đọc tên bài hát. Em nghĩ bài hát nói về điều gì?)

Lời giải chi tiết:

I think the song is about our planet is and will be destroyed by human if we don’t find any way to reduce bad effects.

(Em nghĩ bài hát nói về hành tinh của chúng ta đang và sẽ bị hủy diệt bởi con người nếu chúng ta không tìm cách giảm thiểu những tác động xấu.)

Bài 2

2 Listen and fill in the missing words. Then sing along.

(Nghe và điền từ còn thiếu rồi hát theo.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

What if...?

This planet is all we have,

It’s here for us to share.

I wish people weren't so blind —

If only they took more care!

If the ice caps start to melt ,

If animals lose their homes,

If sea creatures have fo starve,

Will there be anywhere left to go ?

What if we lose it all?

What if?

What if it disappears?

If we don't protect our planet,

It will be too late for tears!

If rainforests disapear,

If temperatures start fo rise,

If rivers and lakes dry up,

Who’ll be left fo dry your eyes?

Tạm dịch:

Chuyện gì xảy ra nếu...?

Hành tinh này là tất cả những gì chúng ta có,

Nó ở đây để chúng ta cùng chia sẻ.

Tôi ước mọi người không quá mù quáng -

Giá như họ chăm sóc nhiều hơn!

Nếu các tảng băng bắt đầu tan chảy,

Nếu động vật mất nhà,

Nếu sinh vật biển phải chết đói,

Sẽ có nơi nào còn lại để đi?

Nếu chúng ta mất tất cả thì sao?

Chuyện gì xảy ra nếu?

Nếu nó biến mất thì sao?

Nếu chúng ta không bảo vệ hành tinh của mình,

Sẽ là quá muộn cho những giọt nước mắt!

Nếu rừng nhiệt đới biến mất,

Nếu nhiệt độ bắt đầu tăng,

Nếu sông hồ khô cạn,

Ai sẽ còn lại để lau khô đôi mắt của bạn?

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3 Write one more verse for the song.

(Viết thêm một đoạn cho bài hát.)

Lời giải chi tiết:

If the air is polluted,

(Nếu không khí bị ô nhiễm,)

If the oceans is full of plastic,

(Nếu đại dương đầy nhựa,)

If people continues poisoning water,

(Nếu con người tiếp tục đầu độc nước,)

Where can we live in this world?

(Chúng ta có thể sống ở đâu trong thế giới này?)

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 4

  1 Look at the picture and read the title of the song. What do you think the song is about? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 What does the singer mean with, “Life’s one big performance, and there’s no time to waste”? Discuss with your partner.

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 5

  1 Read through the song. What should someone say when things get tough? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Suggest four ways to reduce stress in your life. Tell your partner.

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 6

  1 Read the title and the first verse of the song. What do you think the message of the song is? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Do you agree with the message of the song? Why? Discuss with your partner.

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 2

  1 Read the title of the song. How do you think the singer feels? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Imagine you are the person in the song. Tell your partner what happened and how you felt.

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 1

  1 Look at the pictures and read the title of the song. What do you think the song is about? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Does the singer like living in the city or in the countryside? How about you?

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close