Tiếng Anh 8 Unit 5 Right on! 5

1 What is your ideal school like? Think about location, school areas, classrooms, equipment, lessons, school trips and after-school activities. Tell the class. 2 Listen to two people talking about their ideal schools and take notes. Are their ideas similar to yours? 3 Use your ideas in Exercise 1 to present your ideal school to the class.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Project Time 5

1 What is your ideal school like? Think about location, school areas, classrooms, equipment, lessons, school trips and after-school activities. Tell the class.

(Ngôi trường lý tưởng của em trông như thế nào? Hãy suy nghĩ về địa điểm, khu vực trường học, lớp học, thiết bị, bài học, chuyến đi học và các hoạt động sau giờ học. Nói với cả lớp.)

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 2

2 Listen to two people talking about their ideal schools and take notes. Are their ideas similar to yours?(Lắng nghe hai người nói về ngôi trường lý tưởng của họ và ghi chép. Ý tưởng của họ tương tự như của em?)


Phương pháp giải:

Speaker one:

In my ideal school, student have to wear uniforms. Some students don't like them, but I think school uniforms are a good idea. I like them because I don't have to choose my clothes every morning. But clothes aren't the most important thing to me. My ideal school is a place with little homework and lots of school trips to different places.There's also lots of equipment for sports. I love playing sports.What about your ideal school?

(Ở trường lý tưởng của tôi, học sinh phải mặc đồng phục. Một số học sinh không thích chúng, nhưng tôi nghĩ đồng phục học sinh là một ý kiến hay. Tôi thích chúng vì tôi không phải chọn quần áo mỗi sáng. Nhưng quần áo không phải là thứ quan trọng nhất đối với tôi. Ngôi trường lý tưởng của tôi là một nơi có ít bài tập về nhà và có nhiều chuyến đi học đến những nơi khác nhau. Ngoài ra còn có rất nhiều thiết bị thể thao. Tôi thích chơi thể thao. Còn ngôi trường lý tưởng của bạn thì sao?)

Speaker two

My ideal school is fun and exciting. I love science, so an after school science cluband a science lab are really important to me. In my ideal school, students learn in a special way. Students can do projects, give presentations and carry experiments. Finally, in my ideal school, students don't have to wear uniforms.What's your ideal school like?

(Trường học lý tưởng của tôi là nơi vui vẻ và thú vị. Tôi yêu khoa học, vì vậy câu lạc bộ khoa học sau giờ học và phòng thí nghiệm khoa học thực sự quan trọng đối với tôi. Ở ngôi trường lý tưởng của tôi, học sinh học theo một cách đặc biệt. Học sinh có thể làm dự án, thuyết trình và thực hiện thí nghiệm. Cuối cùng, ở ngôi trường lý tưởng của tôi, học sinh không phải mặc đồng phục. Ngôi trường lý tưởng của bạn như thế nào?)

 

Lời giải chi tiết:

Their ideal are similar to my, especially speaker 2.

(Ý tưởng của họ cũng giống tôi, đặc biệt là người nói thứ 2.)

Bài 3

3 Use your ideas in Exercise 1 to present your ideal school to the class.

(Sử dụng ý tưởng của em trong Bài tập 1 để trình bày ngôi trường lý tưởng của em trước lớp..)

Lời giải chi tiết:

My ideal school is in a quiet and super large area. It will have many buildings with full of function like canteen, library and science lab. Classrooms have to be a modern classroom with modern devices. We’ll have lots of equipment for sports and art. We won’t be stressed about exam because we have give presentations or do projects instead. Finally we’ll have many clubs with a lot of after-school activities.

Tạm dịch:

Ngôi trường lý tưởng của tớ nằm trong một khu vực yên tĩnh và siêu rộng. Nó sẽ có nhiều tòa nhà với đầy đủ chức năng như căng tin, thư viện và phòng thí nghiệm khoa học. Phòng học phải là phòng học hiện đại với các thiết bị hiện đại. Chúng ta sẽ có rất nhiều thiết bị cho thể thao và nghệ thuật. Chúng ta sẽ không bị căng thẳng về kỳ thi vì thay vào đó chúng ta phải thuyết trình hoặc làm dự án. Cuối cùng, chúng ta sẽ có nhiều câu lạc bộ với nhiều hoạt động sau giờ học.

 

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 5. Progress Check

  1 Fill in each gap with lessons, homework, exams, school trips or presentations. 2 Fill in each gap with play, surf, watch, go or read. 3 Choose the correct options. 4 Choose the correct options. 5 Choose the correct options. 6 Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 7 Listen to a dialogue about a teenager's problem. Decide if the statements (1-5) are R (right) or W (wrong).

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 5f. Skills

  1 Look at the picture and read the title. What do you think the article is about? What is its purpose? 2 Read the text and complete the sentences (1-5). 3 Are the tips in the article helpful for you? Why? Tell you partner. 4 Listen and repeat. 5 Use the prompts below or your own ideas to give advice to people suffering from the problems in Exercise 4.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 5e. Grammar

  1 Which of the nouns below are C (Countable) or U (Uncountable)? 2 Listen and put the words into the correct columns. Practise saying them with a partner. 3 Choose the correct options. 4 Tell your partner about... 5 Choose the correct options. 6 Talk about your school life and free-time activities using the quantifiers.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 5d. Everyday English

  1 Complete the dialogue with the sentences (A-E). There is one extra sentence.2 Take roles and read out the dialogue. 3 Act out a similar dialogue. Use the dialogue in Exercise 1 as a model and the ideas below or your own ideas. Listen and underline the stressed words in each sentence. Practise saying them with a partner.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 5c. Vocabulary

  1 Listen and repeat. 2 Listen to Brian talking about his free-time activities. Tick (✓) the activitie(s) he likes doing in his free time. 3 Name some other free-time activities. Which activitie(s) do/don’t you like doing in your free time? Tell your partner. 4 The diagram shows free-time activities teenagers like doing in their free time. Look and make sentences as in the example.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close