Tiếng Anh 8 Songs Unit 2

1 Read the title of the song. How do you think the singer feels? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Imagine you are the person in the song. Tell your partner what happened and how you felt.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Read the title of the song. How do you think the singer feels?

(Đọc tên tiêu đề bài hát. Em nghĩ ca sĩ cảm thấy thế nào?)

Lời giải chi tiết:

The singer feels happy when the storm is over.

(Ca sĩ cảm thấy hạnh phúc khi cơn bão qua đi.)

Bài 2

2 Listen and fill in the missing words. Then sing along.

(Nghe và điền từ còn thiếu rồi hát theo.)


Phương pháp giải:

THE STORM IS OVER

I was walking down the street,

When I looked up fo the sky.

It was getting very dark,

But was I worried? No, not I.

The storm is over.

It was just passing through.

The storms is over.

Now the sky is blue.

Storms are part of all our lives.

They come and go each day.

But storms don’t last forever,

Soon the Sun is on its way.

Tạm dịch:

CƠN BÃO QUA

Tôi đang đi bộ xuống phố,

Khi tôi nhìn lên bầu trời.

Trời đã trở nên rất tối,

Nhưng tôi có lo lắng không? Không, không phải tôi.

Cơn bão đã qua.

Nó chỉ đi ngang qua thôi.

Những cơn bão đã qua.

Bây giờ bầu trời trong xanh.

Bão là một phần của tất cả cuộc sống của chúng tôi.

Nó đến và đi mỗi ngày.

Nhưng bão không kéo dài mãi mãi,

Chẳng mấy chốc Mặt trời sẽ lại lên.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3 Imagine you are the person in the song. Tell your partner what happened and how you felt.

(Hãy tưởng tượng em là người trong bài hát. Nói với bạn cặp của em những gì đã xảy ra và em cảm thấy thế nào.)

Lời giải chi tiết:

I was standing at the book store, when the storm came. I looked up to the sky, it was very dark. I was very scare because the wind blew very strong.

(Tớ đang đứng ở cửa hàng sách thì cơn bão ập đến. Tớ nhìn lên trời, trời rất tối. Tớ rất sợ vì gió thổi rất mạnh.)

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 3

  1 Look at the picture and read the title of the song. What do you think the song is about? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Write one more verse for the song.

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 4

  1 Look at the picture and read the title of the song. What do you think the song is about? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 What does the singer mean with, “Life’s one big performance, and there’s no time to waste”? Discuss with your partner.

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 5

  1 Read through the song. What should someone say when things get tough? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Suggest four ways to reduce stress in your life. Tell your partner.

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 6

  1 Read the title and the first verse of the song. What do you think the message of the song is? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Do you agree with the message of the song? Why? Discuss with your partner.

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 1

  1 Look at the pictures and read the title of the song. What do you think the song is about? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Does the singer like living in the city or in the countryside? How about you?

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close